Giới thiệu về cơ quan Quận ủy
Ngày đăng: 20/02/2017 Lượt xem: 19264

* Văn phòng Quận ủy:


Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quận ủy, có chức năng tham mưu, tổng hợp, trực tiếp giúp Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của cấp ủy; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ Quận.

 

* Ban Tuyên giáo Quận uỷ:


Ban Tuyên giáo Quận uỷ là cơ quan tham mưu của Quận uỷ về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, biên soạn và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương, đồng thời giúp Quận uỷ hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Quận uỷ trong việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương. Nghiên cứu, theo dõi tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, các hoạt động trong khối khoa giáo; nghiên cứu, đề xuất với Quận uỷ các chủ trương, biện pháp lớn trong lĩnh vực nói trên.


* Ban Tổ chức Quận ủy:


Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thuộc Đảng bộ quận.


Tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng Đảng, quy chế, cụ thể hóa chính sách, giải pháp xây dựng Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

* Ủy ban kiểm tra Quận ủy:
Ủy ban kiểm tra Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng. Tham mưu cho Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ của Quận uỷ. Thực hiện nhiệm vụ của Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ giao. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Quận uỷ, kiến nghị với Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ những vấn đề cần thiết nhằm thực hiện đúng quy chế.

* Ban Dân vận Quận ủy:


Ban Dân vận Quận ủy là cơ quan tham mưu cho Quận ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận cấp ủy.

* Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận:


Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Sơn Trà là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Quận ủy Sơn Trà, có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Thành phố.

         

Thông tin liên hệ

Quận uỷ
Cao Xuân Thắng Bí thư 3944043 -0905.133705
Phan Minh Hải Phó Bí thư Thường trực 3944044 - 0989.077644
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Nguyễn Thị Trà Phó Trưởng ban 3944046
Vũ Bá Bảo Trưởng ban 3944046 - 0914.061062
Ban Tổ chức Quận ủy
Hoàng Hữu Nam Phó Ban 0937.202267
Nguyễn Trọng Hùng Trưởng ban 3944189 - 0905.274456
Nguyễn Sửu Phó Ban 0905.231652
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
Võ Văn Thuận Chủ nhiệm 3944237 - 0905.211065
Đào Thị Hồng Lý Phó Chủ nhiệm TT 3944067 - 0905.190009
Ban Dân vận Quận ủy
Hồ Thị Lan Trưởng ban 3944156 - 0905.121429
Phạm Thị Ngọc Lý Phó Trưởng ban 3944156
Văn phòng Quận ủy
Nguyễn Tấn Dũng Chánh Văn phòng 3944073 - 0987.662475
Võ Xuân Nhân Phó Chánh Văn phòng 0983.303369
Nguyễn Văn Mẫn Phó Chánh Văn phòng mannv@danang.gov.vn 0905.029939
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Trần Khôi Giám đốc 3944186 - 0905.444831
BĐD Người cao tuổi
Mai Hồ Hải Thành Trưởng BĐD 3944046
Ban liên lạc Hưu trí quận
Nguyễn Tấn Nhiếp Trưởng ban
Nguyễn Văn Đạm Phó ban 3944055 - 0914.044510
Ban Liên lạc Tù yêu nước
Đồng Khắc Diệt Trưởng ban 3940210
Ban liên lạc cựu Công an hưu trí
Võ Tấn Phụng Trưởng ban K80/44 Lê hữu Trác

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png