Mặt trận, Hội, Đoàn thể chính trị xã hội quận
Ngày đăng: 12/03/2015 Lượt xem: 12566

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận: 

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. 
 

* Hội Liên hiệp Phụ nữ quận:


Hội LHPN là đoàn thể chính trị - xã hội, có chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

* Hội Nông dân quận:


Vận động giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích của nông dân.

* Hội Cựu Chiến binh quận:


Hội Cựu chiến binh Quận có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thể lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

* Liên Đoàn Lao động quận:


Liên Đoàn lao động Quận có chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNCV-LĐ; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên CNVC-LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận:

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.
 

         

Thông tin liên hệ

Uỷ ban MTTQVN
Nguyễn Văn Cửu Chủ tịch 3944156 - 0905.128489
Mai Hồ Hải Thành Phó Chủ tịch 3944064 - 0905.236358
Nguyễn Đăng Khoa Phó Chủ tịch 3944064 - 0982.935068
Vũ Thị Lệ Thuỷ Phó Chủ tịch 3944064
Hội Liên hiệp Phụ nữ
Trần Thị Phương Mai Phó Chủ tịch 3944065
Trần Thị Thuận Chủ tịch 3944065 - 0903.552403
Phan Thị Mười Phó Chủ tịch 3944065 - 0905.169255
Hội Nông dân
Trần Văn Lực Chủ tịch 3944063
Trần Văn Nga Phó Chủ tịch 3944063
Hội Cựu Chiến binh
Nguyễn Min Chủ tịch 3944062
Nguyễn Văn Sinh Phó Chủ tịch 3944062 - 0905193069
Nguyễn Trung Tiến Phó Chủ tịch 3944062 - 0988.797954
Đoàn Thanh niên
Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư 0935.003.330
Nguyễn Thị Kim Ngọc Phó Bí thư 3944066
Phạm Đình Nam Bí thư 3944066 - 0935.342942
Liên đoàn Lao động
Hoàng Bách Tùng Phó Chủ tịch 3944045
Lê Thị Hồng Minh Chủ tịch 3944040 - 0905.347268
Hội Nạn nhân chất độc da cam
... Chủ tịch 3944048
Huỳnh Đức Dũng Phó Chủ tịch 3913428 - 0905.204231
Trần Khuôn Phó Chủ tịch 3944055 - 0905.185657
Hội Từ thiện
Phạm Đào Chủ tịch 3936656 - 0935.463479
Hội Chữ thập đỏ
Huỳnh Đức Dũng Chủ tịch 3913428 - 0905.204231
Đinh Thị Tuyết Phó Chủ tịch 3936012 - 0166.7024230
Hội Đông y
Nguyễn Thị Quế Chủ tịch 3831083
Hội Khuyến Học
Trịnh Quang Tạ Chủ tịch 3931448 - 3844191
Hội Luật gia
Huỳnh Văn An Chủ tịch 3946108 - 3984162
Phạm Tấn Hàm Phó Chủ tịch 3944186 - 0935.360349
Hội Cựu Giáo chức
Nguyễn Hữu Ái Chủ tịch 3831330
Hội Cựu TNXP
Lê Thị Hồng Lợi Chủ tịch 3831157
Đoàn Thị Duy Phương Phó Chủ tịch
Hội người mù
Nguyễn Thị Rô Chủ tịch 3922685 - 3921906
Võ Minh Diệp Phó Chủ tịch 3922685
Hội Làm vườn
Võ Văn Thuận Chủ tịch 3944183 - 0905.211065
Hội Sinh vật cảnh
Phạm Ngọc Chủ tịch 0913.466134
Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh
Trần Thị Lượng Chủ tịch
Nguyễn Văn Cúc Phó Chủ tịch 0903.589237
Nguyễn Thị Kim Minh Phó Chủ tịch 0935.715914

hình ảnh

video