16/02/2012 - 04:45

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của các cấp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo   tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin quận xây dựng chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức gồm những nội dung:


1. Đối với Đảng, với Tổ quốc, với ngành: Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước khó khăn, thử thách; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không nói, viết và làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan và quy định nơi cư trú; phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Văn hóa và Thông tin. Yêu ngành, yêu nghề, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình tham gia xây dựng sự nghiệp Văn hóa và Thông tin quận ngày càng phát triển.


2. Đối với tổ chức đảng, cơ quan: Nghiêm chỉnh chấp hành những quy định, quy chế của đảng bộ, chi bộ, của cơ quan. Có ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ uy tín của Đảng; xây dựng cơ quan phát triển toàn diện và bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.


3. Đối với bản thân: Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Đảng, của chính quyền nơi công tác và địa phương nơi cư trú; không vi phạm những điều đảng viên và những điều cán bộ, công chức không được làm; thường xuyên bám sát và phản ánh trung thực tình hình cơ sở; thực hiện tự phê bình và phê bình; xây dựng chi bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch vững mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật, không đi làm muộn, về sớm; chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức; trung thực, khiêm tốn, giản dị; ứng xử có văn hóa, lịch sự; có lối sống trong sáng, lành mạnh, không mắc các tệ nạn xã hội; gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí; không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ.


4. Đối với công việc: Gương mẫu trong công tác; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày; chủ động, sáng tạo, tận tụy; phong cách làm việc khoa học, toàn tâm, toàn ý, lấy chất lượng công việc lên hàng đầu; luôn luôn nêu cao ý thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao.


5. Đối với đồng chí, đồng nghiệp: Có tinh thần thương yêu đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, chân thành, hợp tác giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống, bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, hẹp hòi, ích kỷ; có lối sống hòa nhã, thật thà, khiêm tốn, không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng chí, đồng nghiệp.


Các chuẩn mực đạo đức, lối sống nêu trên được thực hiện trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận xây dựng nội dung đăng ký thực hiện từng năm và cuối năm tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục. Các chuẩn mực này được xem là một tiêu chí quan trọng để xét xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm.

 

         Nhân Văn