17/12/2010 - 04:31

 

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời kế thừa truyền thống quật cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam có lịch sử chiến đấu và chiến thắng rất oanh liệt, truyền thống cách mạng rất vẻ vang.


      Từ những mầm mống là lực lượng Tự vệ đỏ và các đội vũ trang tập trung và không tập trung trong cả nước, sinh ra từ lực lượng cách mạng đông đảo của quần chúng, ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập.


      66 năm qua, kể từ ngày thành lập, vừa chiến đấu gian khổ, xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, xây đắp nên truyền thống vẻ vang. Truyền thống vẻ vang đó được thể hiện tập trung nhất, nổi bật nhất trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội ta "trung với nước, hiếu với dân", "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Truyền thống đó còn được biểu hiện ở sự tin yêu của nhân dân, đã tặng cho quân đội ta danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ". Lịch sử chiến đấu và chiến thắng oanh liệt, truyền thống cách mạng rất vẻ vang đó là được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của các Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ gìn giữ, bảo vệ và không ngừng phát huy lên những tầm cao mới. Nét đặc trưng và tiêu biểu nhất của bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam là luôn luôn trung thành vô hạn với Tổ Quốc, với Đảng, với nhân dân.
 

      66 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh và chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc chiến đấu chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả đó, trước hết là do có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách tài tình và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; độc lập, tự chủ, xác định đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo; giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp nhần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc và thời đại trong sự nghiệp giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.


      Đảng đã lãnh đạo chặt chẽ sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố nến quốc phòng toàn dân và lãnh đạo tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, xác định đúng đắn và sáng tạo đường lối quân sự, chiến tranh giải phóng trước đây và chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đường lối xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, khoa học và nghệ thuật quân sự. Đảng cũng xác định những nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tiền hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Lực lượng vũ trang nhân dân; chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, v.v... bảo đảm cho Lực lượng vũ trang nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành nhanh chóng, thắng lợi vẻ vang. Mỗi bước trưởng thành, chiến thắng của Lực lượng trang nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chăm sóc, dạy dỗ của Bác Hồ - Người cha thân yêu, người thầy vĩ đại của Lực lượng vũ trang nhân dân.


      Quân đội ta lấy mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra làm lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của mình. Cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, anh dũng hy sinh, ra sức phấn đấu, góp phần tích cực và xứng dáng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu trong từng giai đoạn cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân, quân đội nhân dân, các Lực lượng vũ trang nhân dân kể từ khi mới là những tổ chức đầu tiên cũng như suốt quá trình xây dựng, trưởng thành lớn mạnh như ngày nay và mãi mãi sau này đều lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Đem tư tưởng và những nguyên tắc của Đảng để xây dựng quân đội nhân dân thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Nhờ vậy, quân đội nhân dân, các Lực lượng vũ trang nhân dân có được nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc làm cơ sở xây dựng sức mạnh về mọi mặt, chiến thắng mọi quân xâm lược và đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của kẻ thù. Trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới, hải đảo xa xôi, bảo vệ công cuộc xây dựng đất nước hay làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế ở những nơi khó khăn, gian khổ, khi phối hợp với lực lượng an ninh nhân dân đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hay sát cánh cùng với nhân dân chống thiên tai, bão lụt, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...


      Qua 66 năm chiến đấu dưới là cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các Lực lượng vũ trang cùng toàn dân đã làm nên những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả./.


         Đặng Vũ Quang