Chi tiết tin tức

Nhận diện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và giải pháp đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi
Cập nhật lúc: 16:22 - 26/12/2016 Lượt xem: 3117

Một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ta đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Để thực hiện được điều này thì đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành phải nghiên cứu, tìm hiểu để nhìn thấy được sự biểu hiện của "tự diễn biến, tự chuyển hóa" và từ đó đưa ra những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi phù hợp.

 

Nhận thức chung về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"  của cán bộ, đảng viên là vấn đề có tính lịch sử, không phải bây giờ, cũng không phải chỉ có ở Việt Nam mà có từ trong Phong trào Cộng sản quốc tế và ở các nước Xã hội chủ nghĩa khác. Tiểu biểu nhất là vào đầu những năm 60, 70 của thế kỷ XX, ở Liên Xô xuất hiện "Chủ nghĩa xét lại hiện đại", một trào lưu tư tưởng - chính trị đối lập, thù địch với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Những kẻ theo "Chủ nghĩa xét lại", đứng đầu là Khơ-rut-sốp (nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô), đã phê phán đòi "xem lại", "xét lại" Học thuyết Mác-Lênin. Trong thời kỳ đó, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện những cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí, triết gia, sỹ quan quân đội…; trong đó có những người là cán bộ trung, cao cấp theo "Chủ nghĩa xét lại". Sau đó, ở nước ta cũng đã xuất hiện những cán bộ, đảng viên "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đi theo "Chủ nghĩa bành trướng, bá quyền, sô-vanh nước lớn" chống lại Đảng, Nhà nước ta. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, khi Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, hệ thống Xã hội chủ nghĩa tan rã, ở nước ta lại xuất hiện các đối tượng cơ hội chính trị. Thực chất đó là những cán bộ, đảng viên đã sa vào "vũng bùn", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ góc độ chính trị của Việt Nam cho thấy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là nói tới sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng - chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong một tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội thuộc hệ thống chính trị của chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thường do những nguyên nhân: sự tác động từ hoạt động tuyên truyền thù địch, sự tác động tiêu cực của diễn biến tình hình thế giới (như sự sụp đổ của chế độ Nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, hay từ các cuộc "cách mạng màu", "cách mạng mùa xuân Ả Rập"…) và sự tác động bởi tình trạng mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phân hóa giàu nghèo gia tăng dẫn tới sự bất mãn, bất bình trong xã hội. Song, trước hết và chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan từ chính bản thân những cán bộ, đảng viên lập trường tư tưởng - chính trị không vững vàng, do bất mãn hay do sự buông lỏng công tác quản lý, giáo dục của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Đoàn thể xã hội…

 

 "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" diễn ra trên nhiều mặt như: nhận thức lệch lạc về tư tưởng, chính trị; sự sa đọa về đạo đức, lối sống… Các biểu hiện suy thoái trên có quan hệ tương tác với nhau; từ sự suy thoái về tư tưởng - chính trị có thể dẫn tới sự tha hóa về đạo đức, phẩm chất lối sống và ngược lại, tha hóa về đạo đức, lối sống có thể dẫn đến sự thoái hóa về tư tưởng - chính trị.

 "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có thể diễn ra trong nội bộ Đảng, chính quyền Nhà nước và trong xã hội. Nguy hiểm nhất là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc chính biến ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây bắt nguồn từ sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong nội bộ Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô cũng như Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở một số nước Đông Âu.

 

 "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có thể nảy sinh ở những cán bộ, đảng viên, quần chúng đến những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ở các cấp. Đáng chú ý hơn là những cán bộ cấp cao, cán bộ có nhiệm vụ hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt nguy hiểm là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở những cán bộ cấp cao giữ vai trò "cầm lái con thuyền đất nước".

 

 "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" không phải là "diễn biến hòa bình". "Diễn biến hòa bình" là Chiến lược của Chủ nghĩa đế quốc nhằm xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa, tác động chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Mặc dù không phải là một, song "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với "diễn biến hòa bình". "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là hệ quả nảy sinh từ phương thức, thủ đoạn "diễn biến hòa bình". "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thúc đẩy "diễn biến hòa bình", thúc đẩy cái gọi là "cách mạng màu" ở trong các nước xã hội chủ nghĩa cũng như các nước đối lập, đối đầu với Mỹ và đồng minh.

 

 "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về nhận thức sớm muộn cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi hành vi, hành động chống đối về chính trị của một cá nhân hay một tổ chức. Phản bác, phủ định Chủ nghĩa xã hội có thể dẫn tới có âm mưu, hoạt động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa dưới hình thức này hay hình thức khác. Ca ngợi chủ nghĩa tư bản rồi cũng đến lúc tin theo chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là vấn đề có tính quy luật. Do vậy, cần phải hết sức cảnh giác và không thể coi thường, hơn thế nữa phải thấy được tính chất nguy hại của vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Nhận diện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là:

 

-  Thứ nhất, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng". 

 

- Thứ hai, phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. 

 

- Thứ ba, nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

 

- Thứ tư, kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 

- Thứ năm, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. 

 

- Thứ sáu, móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 

 

- Thứ bảy, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. 

 

- Thứ tám, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. 

 

- Thứ chín, có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước. 

 

Đề xuất giải pháp đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Sơn Trà

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời tới, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai nghiêm túc việc học tập chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

 Trước hết, cần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấy được: (1) Tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân;  (2) Phòng, chống sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ. Trong cuộc đấu tranh này, không chỉ là phê bình và tự phê bình mà bằng nhiều hình thức, biện pháp từ biện pháp tổ chức cho tới biện pháp pháp luật; (3) Sự quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm vì động cơ, mục đích rõ ràng, trong sáng, vì chế độ xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân; (4) Thực hiện nghiêm túc "Quy định về những điều đảng viên không được làm" (Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Đảng).

 

- Hai là, tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI và XII). Trước hết là xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Thực hiện phương châm "chống và xây", "xây và chống", "nói đi đôi với làm", ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.  Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Thực hiện dân chủ rộng rãi đi đôi với coi trọng kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bản vị, "địa phương chủ nghĩa" trong công tác cán bộ.

 

 Cần tuyển chọn những cán bộ, đảng viên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, lập trường tư tưởng - chính trị vững vàng, đạo đức, phẩm chất tốt vào bộ máy quản lý địa phương. Kiên quyết thanh lọc những cán bộ, đảng viên không có đức, không có tài, thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không dám bảo vệ và thậm chí còn vi phạm kỷ luật… ra khỏi cơ quan lãnh đạo của quận. Trước hết, cần coi trọng những cán bộ, đảng viên có đức, coi trọng "đức trị"; có tài mà không có đức thì không nên bố trí vào vị trí lãnh đạo dù bất cứ ở cấp nào. Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trên cơ sở theo dõi, đánh giá một cách chặt chẽ, đúng quy định.

 

 - Ba là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cốt lõi là công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị. Cụ thể là: bảo vệ cơ sở tư tưởng - chính trị (Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường "sức đề kháng" nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ của các thế lực thù địch và đối tượng khác. Bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành bằng nhiều biện pháp công tác, song quan trọng nhất là giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao khả năng "miễn dịch" của mỗi cán bộ, đảng viên trước sự tác động chuyển hóa từ bên ngoài và bên trong. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

 - Bốn là, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và kỷ luật của Đảng. Thông qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra cần được tiến hành có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

 

 - Năm là, duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng và có thể xem là một trong những giải pháp cơ bản phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Vì vậy cần phải được tiến hành một cách nghiêm túc, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, mất thời gian, tốn kém công sức, tiền của của nhân dân, học phải đi đôi với hành, nói phải đi đôi với làm như Bác Hồ đã dạy.

 

 - Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, đánh giá đúng tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những nội dung sau: (1) Những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức, lối sống cũng như có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; (2) Suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong các ngành, các cấp, các địa phương tới mức độ nào; (3) Nguyên nhân, điều kiện dẫn tới sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên trong ngành mình, địa phương mình và có thể cả ở tổ chức, đơn vị mình.

 

 Trên cơ sở đó đề ra và tiến hành các giải pháp, áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối với từng cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị. Nhận diện và phòng, chống suy thoái và nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một vấn đề hết sức cấp bách.

 

Uyên Lê (Ban Tuyên giáo quận ủy)

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png