Chi tiết tin tức

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quận Sơn Trà năm 2017
Cập nhật lúc: 21:21 - 09/03/2017 Lượt xem: 110

Ngày 06 tháng 3 năm 2017, UBND quận ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quận Sơn Trà năm 2017.

 

Theo đó, UBND quận đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhóm đầu công việc, cụ thể như: Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá phát triển và tái cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020; bảo đảm an sinh xã hội và thực thi các chính sách xã hội giàu tính nhân văn; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội; một số giải pháp quản lý, điều hành chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả dự toán thu, chi ngân sách địa phương…

 

Đồng thời, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Việc UBND quận ban hành Quyết định nêu trên nhằm định hướng các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện, đảm bảo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn quận.

 

                                                                                                               P.T

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
SNV.png
GDDT.png
YTE.png
TNMT.png