Chi tiết tin tức

Quy định mới về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý
Cập nhật lúc: 19:45 - 10/04/2017 Lượt xem: 879

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

 

Đối tượng áp dụng tại Quy định này gồm có:

 

1. Về tổ chức bộ máy

 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lýKhu công nghiệp và Chế xuất, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc UBND thành phố quản lý (gọi chung là sở);

 

b) UBND các quận, huyện; cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện;

 

c) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Sở.

 

2. Về biên chế, vị trí việc làm

 

Biên chế, vị trí việc làm tại Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan hành chính được quy định tại Khoản 1 trên.

 

3. Về cán bộ, công chức

 

a) Cán bộ công tác tại UBND thành phố, UBND quận, huyện;

 

b) Công chức trong cơ quan hành chính quy định tại Điều 6 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động quy dịnh tại Điều 4 Thông tư số 08/2011/TT-BNV;

 

c) Công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương.

 

Quyết định có 5 chương với các nội dung chính về quản lý tổ chức bộ máy;quản lý vị trí việc làm, biên chế; quản lý cán bộ, công chức; phân công trách nhiệm, quyền hạn của: UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở khác; UBND quận, huyện; Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc sở.

 

Nội dung quản lý tổ chức bộ máy gồm việc thành lập, sáp nhập, chia tách, bãi bỏ, giải thể, đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động, xếp hạng tổ chức (nếu có) và các nội dung liên quan khác.

 

Nội dung quản lý vị trí việc làm, biên chế gồm việc xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, kế hoạch biên chế hàng năm; việc quản lý, sử dụng biên chế, HĐLĐ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế, HĐLĐ theo quy định.

 

Nội dung quản lý cán bộ, công chức gồm việc tuyển dụng, bố trí, phân công công tác, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp, ưu đãi khác, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc; báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, mã số cán bộ, công chức; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan nội dung quản lý cán bộ, công chức.

 

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, ban hành văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định trên. Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy định này và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân cấp, phân quyền.

 

Yến Nhi

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png