Chi tiết tin tức

Quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”
Cập nhật lúc: 19:33 - 18/04/2017 Lượt xem: 531

Thực hiện Kế hoạch số 1769/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới", Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận.

Việc tổ chức triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư cần bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực thực hiện hiệu quả luật pháp, chính sách, chương trình về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường tham mưu việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo. Triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh. Kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tổ chức liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Bố trí nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

                                                                                                Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png