Chi tiết tin tức

Đảng bộ quận Sơn Trà tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc: 19:25 - 20/04/2017 Lượt xem: 312

Sau khi có chỉ đạo của Thành ủy về thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW, ngày 17/4/2012 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định cho toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận và cơ sở; chú trọng quán triệt việc tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, kiểm tra thực hiện Quy định trong tổ chức mình, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ về sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

 

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 15 văn bản để cụ thể hóa việc thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, tập trung nâng cao nhận thức cho đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đều chỉ đạo quán triệt nội dung của Quy định 55-QĐ/TW để nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về việc xây dựng chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 55-QĐ/TW và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư gắn với Quy định số 5946-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời, triển khai nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ sở trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định. Chỉ đạo thực hiện việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cơ quan liên quan theo quy chế.

 

Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra 03 tổ chức đảng về thực hiện Quy định 55-QĐ/TW; đồng thời, kiểm tra 51 lượt tổ chức đảng, 10 phòng ban, 02 đảng viên về nội dung có liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên như: Việc thực hiện Kế hoạch số 09-KH/QU ngày 5/11/2007 của BTV QU thực hiện NQTW5 (khoá X) về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước"; Chỉ thị số 11-CT/TU "về tăng cường giáo dục phẩm chất, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp"; Nghị quyết số 09-NQ/TU "về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực"; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và NQTW4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giám sát 02 cấp ủy viên cùng cấp về thực hiện Quy định số 5946-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; giải quyết 01 đơn thư tố cáo đối với đảng viên về việc thiếu tu dưỡng, rèn luyện (do Ủy ban kiểm tra Thành ủy chuyển); thẩm tra đạo đức, lối sống 180 trường hợp cán bộ phục vụ công tác bổ nhiệm và hiệp y bổ nhiệm cán bộ.

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy duy trì các buổi làm việc để nghe Ủy ban kiểm tra báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng về tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Giao ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra, xử lý các thông tin, phản ảnh liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý phục vụ công tác cán bộ, Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp; theo dõi, đôn đốc việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn… qua đó, chỉ đạo xử lý đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 

Tổng kết việc triển khai quán triệt, phổ biến Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư đã được tổ chức nghiêm túc, liên tục nên cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác rèn luyện và chấp hành. Quy định 55-QĐ/TW ban hành đã giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu hơn, theo đó việc thực hiện Quy định được kết hợp, lồng ghép với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và NQTW4 (khóa XI) thường xuyên nên cơ bản cán bộ, đảng viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thường xuyên quán triệt Quy định 55-QĐ/TW để thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện; làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Quy định sẽ xây dựng được đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn tự mình tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

 

Hồng Anh

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png