Chi tiết tin tức

Quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận Sơn Trà
Cập nhật lúc: 10:02 - 26/04/2017 Lượt xem: 491

Thực hiện Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020, tầm nhìn đến năm 2030" tại thành phố Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2017 UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

 

Với mục tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2020 có 80% cán bộ chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan và người dân được nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 70% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đến năm 2030, tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

 

Nội dung hoạt động bao gồm: Nâng cao nhận thức của chính quyền các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội; nâng cao năng lực và trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết, báo cáo triển khai thực hiện Đề án.

 

Kế hoạch cũng đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức đối với công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng khu vực, từng nhóm đối tượng, chú ý nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực; triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác kiểm tra và kiểm tra liên ngành về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới, xử lý phù hợp, kịp thời các trường hợp gây bạo lực; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo kế hoạch 5 năm; huy động nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường vận động các nguồn lực, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 

                                                                                                            Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png