Chi tiết tin tức

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra số 56/2010/QH12
Cập nhật lúc: 21:23 - 02/09/2017 Lượt xem: 478

Sáng ngày 31/8/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH thành phố, cùng các Sở, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra của toàn thành phố.

 

Ông Trần Huy Đức - Chánh Thanh tra thành phố, chủ trì hội nghị

 

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2011. Qua thực tiễn thi hành Luật, ngoài những ưu điểm mà khung pháp lý Luật Thanh tra mang lại cho hoạt động thanh tra thì luật cũng đã bộc lộ những bất cập cần phải bổ sung để hoàn thiện. Với mục tiêu đó, trên cơ sở kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3618/KH-UBND ngày 16/5/2017 về tổng kết, đánh giá 6 năm thi hành Luật Thành tra, trong đó giao nhiệm vụ cho Thanh tra thành phố tham mưu tổ chức tổng kết toàn ngành.

 

Hội nghị đã thống kê, đánh giá những kết quả đạt được cả về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cả về kết quả hoạt động thanh tra của ngành. Theo đó, toàn ngành hiện nay gồm có 19 sở, ngành; 07 quận, huyện và 9 cơ quan được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành với tổng số 221 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

 

Giai đoạn 2011-2017, ngành thanh tra đã tiến hành 673 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 125.097 triệu đồng sai phạm, xử lý hành chính 71 tổ chức và 62 cá nhân liên quan, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc; Tiến hành 24.235 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi 21.962,9 triệu đồng sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 40.448,5 triệu đồng.

 

Ngoài ra, ngành đã triển khai thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả đối với các nhiệm vụ theo thẩm quyền như: Xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo, tránh trùng lắp trong hoạt động thanh tra; Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra và theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Hoạt động thanh tra lại, hoạt động kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp của kết luận thanh tra.

 

Tuy nhiên, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, vướng mắc, thiếu tính khả thi của Luật Thanh tra năm 2010 trong từng nhóm quy định, cụ thể: Về vị trí, vai trò và chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước trong mối liên hệ với cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; Về Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động thanh tra; Về các nguyên tắc hoạt động thanh tra và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra; Về Hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; Về hoạt động theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, thanh tra lại và một số quy định khác về hoạt động thanh tra chuyên ngành, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra.

 

Để góp phần hoàn thiện Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, ngành Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị một số nội dung, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Bổ sung một số khái niệm nhằm hạn chế sự trùng lặp phạm vi thanh tra và để có cách hiểu thống nhất khi thực hiện; Giao thẩm quyền cho cơ quan Thanh tra trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch (không qua phê duyệt của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước) để tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm; Bổ sung quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra và các chế tài xử lý liên quan; Cần có văn bản quy định về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phù hợp với chức năng thanh tra chuyên ngành cũng như quy trình, thủ tục công tác kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; Ban hành quy định hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phương thức tổ chức giám sát đối với hoạt động của đoàn thanh tra của cấp huyện.

 

                                                                        Nguyễn Thị  Mai

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png