Chi tiết tin tức

Kỷ niệm 87 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Cập nhật lúc: 15:53 - 12/10/2017 Lượt xem: 86

Năm nay - 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức kỷ niệm 87 năm truyền thống (14/10/1930 - 14/10/2017), đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

 

Điều lệ Đảng được thông qua Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, tổ chức ngày 14/10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã quy định "Trung ương chiếu theo các việc mà lập ra các bộ như Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động…". Do đó, ngày 14/10/1930 được xem là ngày thành lập Bộ Tổ chức. Việc thành lập Bộ Tổ chức ngay sau khi thành lập Đảng đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đồng ý lấy ngày 14-10 hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

 

Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm và tập trung củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, vận động các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Đến tháng 4/1931, Đảng ta đã có 250 chi bộ với hơn 2.400 đảng viên. Nhiều tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng lần lượt ra đời. Sau 15 năm thành lập, chỉ với hơn 5.000 đảng viên, nhưng với đường lối chính trị đúng đắn và nghệ thuật chỉ đạo, tổ chức tài tình, được đông đảo đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

         

09 năm trường kỳ kháng chiến sau đó (1945-1954), để phục vụ đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục coi trọng việc củng cố các tổ chức của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, xây dựng, phát triển đảng viên và lực lượng vũ trang, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

 

Năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt, miền Bắc tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở miền Bắc thời kỳ này đi vào kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; thực hiện "Bốn tốt" ở các chi, đảng bộ cơ sở gắn với cuộc vận động "Ba xây, ba chống"; đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, học sinh miền Nam tập kết. Ở miền Nam, công tác tổ chức chú trọng xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên để lãnh đạo và cùng nhân dân miền Nam ruột thịt anh dũng chiến đấu. Hơn 20 năm chiến tranh ác liệt, các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức dù hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, ở vùng địch tạm chiếm hay vùng giải phóng, dù phải đấu tranh trong các trại giam tàn bạo của nhà tù Mỹ - Ngụy, hay ở những nơi biên cương hẻo lánh, hàng nghìn cán bộ làm công tác tổ chức đều tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, hy sinh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn và cũng là thắng lợi trong công tác tổ chức tài tình của Đảng ta.

 

Sau Đại thắng Mùa xuân 1975, công tác tổ chức tập trung vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thống nhất trong cả nước; điều động hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn cho miền Nam. Những năm đầu thập kỷ 80 của Thế kỷ XX, đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã cùng toàn Đảng tiến hành công cuộc đổi mới- cả về tổ chức và cán bộ, tạo cơ sở cho việc tiến hành đổi mới toàn diện, từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị.

 

Trong thời kỳ đổi mới, công tác Tổ chức xây dựng Đảng vẫn bám sát thực tiễn, thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm, trong đó, có bài học về "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", từ đó Đảng đã đề ra và chỉ đạo nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; về "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh", Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII "về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp đến là NQTW4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"… Những Nghị quyết này đặt nền tảng, tạo ra những tiền đề, những động lực, những mục tiêu cho công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng có những chuyển biến quan trọng qua các Đại hội tiếp theo của Đảng.

 

Và hiện nay, toàn Đảng vẫn kiên trì thực hiện công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng ở một tầm cao hơn, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm…, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu làm cho Đảng ta thực sự "Trong sạch, vững mạnh".

 

Nhìn lại quá trình 87 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta thật sự tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, dù qua bao nhiêu gian khó vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn tu dưỡng, rèn luyện phảm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc; vẫn luôn  công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không bị lợi ích nào cám dỗ, để Ngành tổ chức xây dựng Đảng thực sự là một ngành nghề vẻ vang của Đảng và của xã hội.

 

Hồng Thủy

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png