Chi tiết tin tức

Chi bộ Cơ quan Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới
Cập nhật lúc: 21:03 - 05/12/2017 Lượt xem: 60

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong các tác phẩm của mình, Người đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm "suy thoái" tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó. Gắn liền với những căn bệnh đó là những biện pháp đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

         

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong mỗi giai đoạn Đảng ta đều ban hành chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được quán triệt, thực hiện trong toàn Đảng. Chỉ tính từ Đại hội VI đến nay, Đảng ta đã ban hành 09 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Gần nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW với mục tiêu: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. So với các Nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đây cũng chính là cơ sở để nhận diện vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

         

Dưới góc độ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận uỷ về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, cấp ủy chi bộ và tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà luôn nhận thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ là công tác thường xuyên và liên tục, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả công tác tham mưu, nhất là tham mưu về tổ chức - cán bộ. Từ những nhận diện cụ thể các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là bước ngắn, thậm chí rất ngắn, mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ.

 

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan Ban Tổ chức Quận ủy đã đối chiếu và tự kiểm điểm bản thân trong quá trình công tác, học tập, thực hiện nhiệm vụ được giao đôi lúc, đôi nơi vẫn còn có những hạn chế cụ thể như: trong sinh hoạt chi bộ còn ngại phát biểu, ngại va chạm nhất là cán bộ, đảng viên trẻ; trong thực hiện nhiệm vụ có việc còn chậm, hiệu quả công tác tham mưu một số lĩnh vực chưa kịp thời; trong học tập Nghị quyết, nghiên cứu các văn bản nghiệp vụ chưa thường xuyên, nhất là nghiệp vụ công tác tổ chức đảng và đảng viên. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đó, Chi bộ, cơ quan xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót; mỗi đảng viên đăng ký bản cam kết của cá nhân giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung "5 xây", "3 chống" theo tinh thần Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy để rèn luyện, phấn đấu.

 

Định kỳ hằng tháng, chi bộ và cơ quan tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị, tình hình tư tưởng, thái độ thực hiện công việc của cán bộ, đảng viên; nhận xét, đánh giá thực hiện các nội dung đăng ký. Nhìn chung, cán bộ đảng viên, công chức đơn vị chấp hành tốt nội dung đăng ký. Tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ cương, gương mẫu được nâng lên; từng cán bộ, công chức, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cơ quan.

 

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; phát huy dân chủ trong hội, họp; chấp hành nghiêm sự phân công của Thường trực, Ban Thường vụ; giữ vững nguyên tắc phát ngôn; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trên từng lĩnh vực; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu cấp ủy trong việc đăng ký học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy được nâng lên rõ rệt. Cụ thể:  tham mưu công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ một cách chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ và tuyển dụng; xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh gỉản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2015-2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; kịp thời ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ…

         

Đặc biệt, Ban Tổ chức Quận ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Chủ động tham mưu cho Thường trực Quận ủy hướng dẫn thống nhất việc đăng ký bản cam kết của cá nhân giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống với thực hiện Chỉ thị 05 để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Công tác đánh giá, nhận xét, bố trí cán bộ được thực hiện chặt chẽ; khi lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện theo các tiêu chí của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

         

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu triển khai, thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn quận vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục đó là: Vẫn còn sự thỏa mãn về trình độ hiện tại với nhận thức chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa thật nghiêm túc, thiếu tin vào kết quả thực hiện nghị quyết; Chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề tuy có quan tâm, nhưng thật sự chưa đảm bảo định kỳ hàng quý; Chất lượng kết nạp đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa được coi trọng, thể hiện ở việc xem xét động cơ phấn đấu vào Đảng, phân công kèm cặp giúp đỡ, giao nhiệm vụ, đánh giá, nhận xét còn xem nhẹ, chạy theo chỉ tiêu, số lượng; Công tác quản lý, giáo dục đảng viên chưa thường xuyên, dẫn đến tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật tăng (xóa tên 10, cho ra 03 trường hợp; Kỷ luật 15); Công tác xếp loại, thi đua, khen thưởng vẫn còn chạy theo thành tích, chưa thực chất; Công tác định hướng, tuyên truyền, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội còn hạn chế, vẫn có cán bộ, đảng viên tham gia bình luận, chia sẻ, phát tán các nội dung, thông tin xuyên tạc, không đúng  về cán bộ lãnh đạo, về các vụ việc liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện, công tác điều hành, quản lý của Nhà nước không đúng sự thật ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, gây bất ổn, tạo dư luận xấu trong xã hội…

         

Những biểu hiện đó tuy chưa đến mức "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhưng đã làm mất uy tín của Đảng, làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút. Các thế lực thù địch lợi dụng khai thác, xuyên tạc thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng và trong xã hội, ảnh hưởng đến sức mạnh của Đảng.

         

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau đây:

 

Một là, tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là tập trung phổ biến sâu kỹ 27 biểu hiện suy thoái đã được Nghị quyết xác định. Đồng thời, các tổ chức đảng, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả gắn với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp. Đặc biệt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, lĩnh vực được phân công phụ trách; gương mẫu trong công tác. Xác định đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên cuối năm và là căn cứ để quy hoạch, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

 

Hai là, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt. Nâng cao tự phê bình và phê bình khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, cho ra khỏi Đảng những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn. Vấn đề cốt lõi của việc xây dựng tổ chức đảng là phải xây dựng chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; kịp thời thay thế, điều chuyển những trường hợp không đảm bảo năng lực, tín nhiệm thấp. Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ và các tiêu chí đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, ngoài việc phải gương mẫu thực hiện, còn phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

         

Bốn  là, kịp thời triển khai cụ thể hóa các quy định, quy chế, chế tài về công tác tổ chức - cán bộ; kiểm tra, giám sát; chính trị, tư tưởng; phòng, chống tham nhũng .... sau khi có các văn bản của Trung ương và thành phố.  Cần nhận diện đầy đủ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chỉ rõ từng bộ phận, từng đối tượng nào suy thoái, suy thoái mặt nào, ở mức độ nào để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Cũng cần khắc phục tâm lý chủ quan cho rằng chi bộ, đảng bộ được cấp ủy cấp trên đánh giá, công nhận đạt trong sạch vững mạnh, nên không có sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

         

Năm là, thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân, phản ánh của của báo chí, dư luận xã hội vể phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm về đạo đức, lối sống, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Thái Hiền Đức - Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png