Chi tiết tin tức

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo” trong năm 2018
Cập nhật lúc: 16:24 - 14/01/2018 Lượt xem: 30

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2018 về thực hiện Đề án "Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo" trong năm 2018. Theo Kế hoạch, có rất nhiều nội dung cần triển khai thực hiện trong năm 2018, đó là:

        

1. Thực hiện 02 đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, đợt I trước ngày 01/6/2018 và đợt II trước ngày 01/12/2018. Tập trung vào các nội dung Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20/8/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"; Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 27/5/2016 của Quận ủy Sơn Trà về Đẩy mạnh công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trên địa bàn quận Sơn Trà"; Đề án "Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo".

 

2. Rà soát,, khảo sát, điều chỉnh các kế hoạch, nghị quyết liên tịch phòng, chống ma túy đã ký kết trước đây để tham mưu ban hành các Quyết định liên quan. Hoàn thành trong quý II/2018.

 

3. Rà soát, khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm và tệ nạn ma túy; mô hình quản lý người sử dụng ma túy trái phép; câu lạc bộ phòng chống ma túy… để tham mưu nhân rộng các mô hình hiệu quả, bãi bỏ các mô hình không phù hợp. Hoàn thành trong quý II/2018.

 

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; rà soát, khảo sát, lập danh sách các đối tượng sả dụng ma túy tổng hợp có triệu chứng loạn thần và có kế hoạch quản lý, giúp đỡ, chữa trị phù hợp; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tại địa phương.

 

Trên cơ sở các nội dung cần triển khai thực hiện trong năm 2018, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, UBND các phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH quận tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", với Cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố văn hóa không có tệ nạn ma túy.

 

UBND quận giao Công an quận chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi việc triển khai thực hiện, đánh giá tình hình và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND quận về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

 

Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png