Chi tiết tin tức

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IV ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ
Cập nhật lúc: 13:40 - 18/12/2011 Lượt xem: 1053

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Sơn Trà họp từ ngày 04/8/2010 đến ngày 06/8/2010 tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà.


QUYẾT NGHỊ

 

I. Về Báo cáo chính trị
Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010-2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.
 

 

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010

Đại hội khẳng định :

Năm năm qua, Đảng bộ đã ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội III đề ra và Kết luận số 03-KL/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.


Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó ngành dịch vụ, du lịch phát triển đa dạng theo hướng tích cực, trở thành ngành kinh tế quan trọng; kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển đồng bộ, diện mạo đô thị của quận đổi thay rõ nét. Thu ngân sách tăng nhanh, đảm bảo cân đối thu, chi và bước đầu có tích lũy. Công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư cơ bản thực hiện đúng tiến độ; trật tự đô thị có nhiều chuyển biến.


Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và giảm nghèo đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Vấn đề an sinh xã hội đảm bảo, bước đầu tập trung giúp đỡ có hiệu quả các gia đình đặc biệt nghèo, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình. Giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Văn hoá vùng biển Sơn Trà được bảo tồn và phát huy giá trị.


Công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Công tác nội chính và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả bước đầu; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có tiến bộ.


Tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện Pháp lệnh dân chủ và Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tốt. Triển khai thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường đạt kết quả tích cực; hoạt động của chính quyền các cấp và công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội.


 Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng học tập. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động do Quận ủy phát động, tạo được chuyển biến bước đầu về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ có chuyển biến tích cực, góp phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng cán bộ, tăng tỉ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên được chú trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt những kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận uỷ đã tin tưởng và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ trong công tác cán bộ, vì lợi ích của Đảng bộ, của nhân dân trong quận; đã cùng nhau hợp tác, vượt qua khó khăn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.


Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của thành phố; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể thành phố, của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; sự năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở. Đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng những chủ trương lớn của thành phố và quận cùng với tinh thần đoàn kết, vượt khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác còn những hạn chế nhất định, đó là :


Kinh tế tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại các bãi biển chưa có chuyển biến đáng kể. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng giáo dục và trình độ dân trí vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. Tình trạng tái nghèo, học sinh bỏ học, thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; bạo lực gia đình vẫn còn nhiều bức xúc. Lao động thiếu việc làm còn nhiều, chuyển đổi ngành nghề cho lao động ở các khu vực bị giải toả còn lúng túng; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa đi vào chiều sâu, kết quả còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, đặc biệt là trọng án, cướp giật, trộm cắp, băng nhóm đánh nhau... có chiều hướng gia tăng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tuy có nhiều tiến bộ, song chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa kịp thời nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ chưa thật sự nghiêm túc; tình trạng bè phái, mất đoàn kết nội bộ, mà trước hết là những người đứng đầu của Đảng bộ, chính quyền quận kéo dài chậm được khắc phục. Công tác cán bộ thực hiện chưa đúng quy trình, thiếu dân chủ. Đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở còn hụt hẫng, chất lượng còn thấp. Một số cán bộ, đảng viên còn nặng tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm, chưa đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn nhiều yếu kém, một bộ phận cán bộ, công chức còn gây phiền hà trong giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức, có trường hợp vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan vẫn còn hình thức, tình trạng khiếu kiện vượt cấp còn nhiều và chưa được khắc phục một cách hiệu quả.


Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do nhận thức chưa đồng đều, quyết tâm chưa cao, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng chưa quyết liệt, thiếu nhất quán; quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực chưa tập trung, thiếu kiên quyết; việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện một số Nghị quyết, chủ trương của cấp trên còn lúng túng; sự yếu kém về phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm, tư tưởng bè phái của một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục; ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế; thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tục; thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường.


Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Quận, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau :


Một là, chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng nêu cao tính Đảng, xác định rõ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mà hạt nhân là đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban chấp hành là cơ sở để xây dựng sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ.


Hai là, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo cụ thể, sát đúng, kịp thời của Thành uỷ trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng quy định, quy trình trong công tác cán bộ; khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của quận; vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách, đầu tư của thành phố phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.


Ba là, phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần vượt khó của đảng viên và nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo dựng và củng cố sự đồng thuận xã hội. Tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.


2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010-2015;
Đại hội nhất trí :


2.1.  Về phương hướng, mục tiêu chung
Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị.
Khai thác tốt lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; xây dựng Sơn Trà trở thành một trong những quận trọng điểm của thành phố về phát triển du lịch - dịch vụ, thủy sản.
 

2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu


- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân 12,1%/năm. Trong đó:   dịch vụ tăng 13,9%, công nghiệp tăng 11,4%,  nông nghiệp tăng 4,9%.


- Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Dịch vụ chiếm 48,2%, Công nghiệp chiếm 46,1%, Nông nghiệp chiếm 5,7%.


- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm. Trong đó, công nghiệp địa phương tăng bình quân 9%/năm.


- Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 28,5%/năm.


- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5%/năm.


- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,7%/năm.


- Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 12,6%/năm, tổng chi ngân sách địa phương tăng 8,3%/năm.


- Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 là 10.804.000 triệu đồng.


- Tạo việc làm mới 26.600 lao động.
 

- Mức giảm tỷ suất sinh hằng năm 0,3%0/năm.


- Đến năm 2015 không còn hộ nghèo (theo chuẩn mới thành phố).


- Gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu.


 2.3. Những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản


a)  Tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế


Đầu tư các ngành dịch vụ có giá trị cao, đưa du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo, tạo nhiều việc làm và đóng góp nguồn thu chủ yếu cho quận, tạo nền tảng để phát triển mạnh các ngành dịch vụ khác. Đề xuất thành phố có biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp triển khai xây dựng nhanh các khu du lịch hiện đại, phát triển đa dạng các loại hình, các sản phẩm du lịch, mạng lưới kinh doanh, các loại hình thương mại, dịch vụ.


Phát triển công nghiệp chế biến hải sản, cơ khí, sửa chữa tàu thuyền, công nghiệp cảng;  Phát huy hơn nữa thế mạnh về kinh tế biển, đẩy nhanh tốc độ phát triển nghề khơi, tàu khai thác vùng khơi theo hướng khai thác - sản xuất - xuất khẩu với chất lượng hàng hóa cao, tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.


Phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác quản lý rừng, phòng, chống cháy rừng, xử lý dứt điểm tình trạng các loài thực vật xâm lấn; nâng cao độ che phủ của rừng, làm giàu vốn rừng, gắn chặt việc bảo tồn rừng với phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà. 


 b)  Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đi đôi với nâng cao năng lực quản lý đô thị, bảo vệ môi trường


Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác qui hoạch, quản lý đầu tư; công tác đền bù giải toả, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án trên địa bàn được triển khai sớm. 


Hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường giao thông nội thị, đảm bảo 100% khu dân cư có mương thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng công cộng;  100% hộ trong diện giải toả di dời được cấp đất tái định cư; quan tâm đến nhà ở cho các hộ đặc biệt nghèo.


Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư những công trình trọng điểm được thành phố giao; triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.


c) Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, xã hội


Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục - đào tạo. Giữ vững kết quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và hoàn thành phổ cập bậc trung học.


Tăng cường phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để tạo sự hỗ trợ trong ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và kinh doanh.


Cải cách có hiệu quả thủ tục khám, chữa bệnh; bổ sung trang thiết bị y tế, áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế. Đảm bảo chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Kiên trì thực hiện mục tiêu gia đình ít con. Nâng cao chất lượng giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản. Thực hiện tốt nhiệm vụ tạo việc làm, chương trình giảm nghèo, chính sách thương binh - liệt sĩ, người có công cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội.


 Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao. Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí, lễ hội. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Phấn đấu trên 80% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; không có bạo lực gia đình.


d) Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các hoạt động của cơ quan nội chính


Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và toàn dân. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, an ninh. Xây dựng tốt lực lượng dân quân tự vệ. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; quản lý tốt quân dự bị động viên.


 Chủ động phát hiện kịp thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Duy trì công tác phối hợp 3 lực lượng trong việc tổ chức quản lý tốt địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng; tăng cường công tác bảo vệ Đảng và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; củng cố Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp đồng bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan Thi hành án, bổ trợ tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân quận.


đ)  Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân


Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đi đôi với nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Đề cao trách nhiệm cá nhân giữ vị trí quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.


Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đảm bảo chất lượng hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kiện toàn tổ chức bộ máy đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng thực lực chính trị đảm bảo độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.


e)  Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với việc thực hiện có chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Các cấp ủy đảng quan tâm, đầu tư trí tuệ, công sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ Quận; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo có chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Chăm lo xây dựng sự đoàn kết thật sự trong nội bộ Đảng, mà trước hết và trên hết là trong tập thể Quận uỷ, trong Thường vụ và Thường trực Quận uỷ. Tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm thực chất, công khai. Tập trung cho công tác cán bộ, chú trọng từ khâu tuyển dụng đến  đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, lựa chọn, thu hút đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có tâm huyết, có phẩm chất và thực tài, không cục bộ địa phương để bố trí sử dụng hợp lý cả ở cấp phường và cấp quận, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị địa phương trước mắt cũng như lâu dài. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát; Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của chính quyền và giám sát của nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo hướng mạnh về cơ sở, phong cách, lề lối làm việc khoa học, sâu sát, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn.


Hằng năm, phấn đấu trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kết nạp trên 100 đảng viên mới.


 II. Về báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ
 Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá III. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá IV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kì tới.


 III. Về góp ý Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên
 Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trong Quận đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà khoá IV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.


IV. Về kết quả bầu cử
 Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá IV gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 19 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng chí đại biểu dự khuyết.


Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà khoá IV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ và các Ban Đảng Thành uỷ có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.


V. Về tổ chức thực hiện
 Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.


Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận Sơn Trà đã đề ra, góp phần xứng đáng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới.
 

         

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png