Chi tiết tin tức

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA III NHIỆM KỲ 2005 - 2010
Cập nhật lúc: 13:46 - 18/12/2011 Lượt xem: 1191

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ III, nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là 37 đồng chí. Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành Đảng bộ Quận bầu Ban Thường vụ 09 đồng chí, bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư Quận uỷ. Trong nhiệm kỳ, có 05 đ/c được điều động chuyển công tác, 05 đ/c nghỉ hưu, 01 đ/c từ trần, chỉ định bổ sung 05 đ/c. Đến nay, Ban Chấp hành có 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 09 đồng chí.


Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ, sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, quận Sơn Trà có nhiều khó khăn tác động, đặc biệt là hậu quả các cơn bão rất nặng nề, kinh tế toàn cầu có biến động lớn, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Mặt khác, cán bộ chủ chốt của Quận ủy có sự thay đổi đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy. Với đặc điểm tình hình nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

1. Ưu điểm:


  Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành uỷ, Kết luận số 03-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đạt được những kết quả khá toàn diện. Ngay sau Đại hội X của Đảng, Ban Chấp hành đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ Thành phố và Chương trình công tác toàn khóa; trên cơ sở đó đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực; xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế thủy sản, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vùng biển, công tác cán bộ; lãnh đạo phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 


- Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và duy trì nhịp độ tăng trưởng cao; chỉ đạo chính quyền và các ngành chức năng của Quận phối hợp với các ban, ngành Thành phố triển khai có hiệu quả công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện công tác giải toả, di dời, chỉnh trang đô thị đảm bảo theo kế hoạch được giao. Luôn quan tâm chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, ưu tiên đầu tư mở rộng qui mô trường lớp, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như ô nhiễm môi trường, tình trạng học sinh bỏ học, dịch bệnh...; quan tâm chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả các cơn bão, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, nội chính theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) "về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", chỉ đạo các biện pháp kiên quyết nhằm thiết lập trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.


- Về lãnh đạo công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện có kết quả chủ trương “an dân” của Thành uỷ; lãnh đạo Mặt trận và các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào của đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, tạo được nhiều phong trào thi đua ở cơ sở, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở được phát huy, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX).

 

Chú trọng chỉ đạo việc kiện toàn và nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị từ quận đến phường, lãnh đạo hoạt động của HĐND các cấp và thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Lãnh đạo các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 


- Tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 03/02/2007 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Không có tiêu cực trong thi hành công vụ và bệnh thành tích trong phong trào thi đua yêu nước” do Quận uỷ phát động; bồi dưỡng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chú trọng việc củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Triển khai thực hiện công tác qui hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ và trẻ hoá một bước đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là ở cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. 


  - Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ có đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác và lề lối làm việc, bảo đảm sinh hoạt đúng định kỳ, phát huy dân chủ nội bộ, thực hiện chức năng Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, các giải pháp và kiểm tra việc thực hiện. Ban Chấp hành đã sửa đổi, bổ sung Qui chế làm việc phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại đa số các đồng chí Quận ủy viên đã phát huy được vai trò cá nhân phụ trách trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác trên lĩnh vực được phân công. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn quan tâm đến việc giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tinh thần đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực; thường xuyên nhắc nhở các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Nhìn chung, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã thể hiện tính gương mẫu trong công tác và cuộc sống, thực hiện việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Nhiều đồng chí có phong cách làm việc sâu sát, gần gũi với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham gia sinh hoạt và quan hệ tốt với cấp uỷ nơi cư trú; bản thân và gia đình thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân.  
 

 

  - Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy luôn giữ mối quan hệ và lề lối làm việc với HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội theo hướng dân chủ và bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà nước và các tổ chức chính trị. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên, hoạt động theo đúng Qui chế của Ban Chấp hành đề ra và các qui định của Đảng; thực hiện đúng chức năng Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chế độ hội họp định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy được duy trì theo đúng qui chế. Thường trực Quận uỷ có chế độ làm việc định kỳ và đột xuất với các ban, ngành, đoàn thể của Quận và cấp uỷ cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.   


Từ những cố gắng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã lãnh đạo hoàn thành  các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm do Thành phố giao. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức được tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, của địa phương; quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu chính trị phản động, những biểu hiện nhận thức lệch lạc. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đã đề ra. Xây dựng quận Sơn Trà có sự phát triển toàn diện, đặc biệt là phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị; đời sống nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quận được nâng lên.

 

 2. Hạn chế, khuyết điểm:


 Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy còn những hạn chế, khuyết điểm sau : 


 - Trên một số lĩnh vực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai, thiếu những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của quận, kinh tế phát triển nhưng chất lượng còn thấp. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc như học sinh bỏ học, tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng, việc chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho hộ dân di dời, giải tỏa còn nhiều khó khăn. Trên lĩnh vực quản lý đô thị tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ngập úng, ô nhiễm môi trường có lúc chưa được chỉ đạo giải quyết kịp thời.


- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt chưa theo kịp với sự phát triển chung của xã hội, nhận thức tư tưởng chính trị trong một bộ phận đảng viên chưa được sâu sắc. Một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có mặt còn hạn chế, một số tổ chức đảng chưa thường xuyên giáo dục, kiểm tra đảng viên thực hiện quy định của Đảng về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, chưa kết hợp nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với kiểm tra đảng viên chấp hành các quy định của Đảng. Tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân vẫn còn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Việc thực hiện chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm tuy đã đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn những bất cập; việc tổ chức hội họp, sử dụng tài sản công của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tiết kiệm.


- Tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của từng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ không đồng đều nên chất lượng, hiệu quả thực hiện ở một số lĩnh vực công tác còn thấp. Một số đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa thật sự sâu sát cơ sở, chưa kịp thời nắm bắt và tham mưu đề xuất Ban Thường vụ chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm trên lĩnh vực công tác và địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; chưa thể hiện sự năng động, sáng tạo, tính chủ động trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, còn trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của tập thể.


- Tính thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa cao; có những việc đã thảo luận, nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhưng khi triển khai thực hiện thì phát biểu, đưa thông tin không đúng với chủ trương, nghị quyết, từ đó tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có mặt chưa tốt, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng bộ Quận.


- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện chưa nhuần nhuyễn cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phương pháp công tác có lúc chưa tốt, thiếu những biện pháp cụ thể nhằm phát huy một cách tốt nhất trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành, của đội ngũ cán bộ Quận; chất lượng một số cuộc họp còn thấp do chưa dành thời gian thoả đáng để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác và bàn bạc đi đến thống nhất cao để tập trung chỉ đạo; vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ đối với hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa sâu, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tổ chức và cán bộ có trường hợp thực hiện chưa kịp thời, số lượng qui hoạch còn mỏng, một số trường hợp còn bị động trong bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

 

3. Nguyên nhân ưu, khuyết điểm:


Nguyên nhân ưu điểm:


- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành Thành phố cùng với sự nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, phấn đấu tích cực của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận, đã góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.


- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã dành nhiều tâm sức chăm lo công tác cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là cấp ủy ở cơ sở; tập hợp được sức mạnh của hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận.


Nguyên nhân khuyết điểm:


- Vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy chưa được phát huy; có lúc, có nơi thiếu sự kiểm tra đôn đốc, uốn nắn kịp thời những lệch lạc yếu kém, chậm phát hiện những vấn đề mới phát sinh.


- Trình độ, năng lực điều hành, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy không đồng đều, một số ủy viên Ban Chấp hành còn thiếu năng động, nhạy bén, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.


 - Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có lúc chưa thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; ý thức trách nhiệm của số ít ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ chưa cao, từ đó đã làm hạn chế kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ qua.


Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Quận, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Khóa III nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, kính mong Đại hội tham gia đóng góp ý kiến; trên cơ sở đó, Ban Chấp hành khóa mới sẽ kế thừa và phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm; tăng cường đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; xây dựng quận Sơn Trà có bước phát triển mới, văn minh, giàu đẹp.
 

         

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png