Chức năng nhiệm vụ cơ quan Chính quyền
Ngày đăng: 04/01/2018 Lượt xem: 56878

* Văn phòng HĐND và UBND: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

* Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

* Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
    
* Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

* Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.
        
* Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển.
        
* Thanh tra: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
        
* Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.    
    
* Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.
    
* Phòng Giáo dục và đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

* Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

* Đội Kiểm tra quy tắc đô thị: Tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản (hiện trạng) các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận (ngoại trừ các hành vi mà phát luật chuyên ngành quy định giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lập biên bản); báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện với UBND quận, Chủ tịch UBND quận để quyết định biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Hướng dẫn, giải thích cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân thi hành đúng quy định của nhà nước về xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND các phường trong việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận. Tham gia phối hợp tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

 

* Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - KHHGĐ của Trạm Y tế phường và Cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng tổ dân phố. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố phân công. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ phường và Cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng tổ dân phố.

 

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn quận. Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao tại UBND các phường thuộc quận. Tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận.

 

Uỷ ban nhân dân các phường:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

         

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo UBND quận
Trần Thị Thanh Tâm Chủ tịch UBND tamttt@danang.gov.vn 3944041 - 0932.557099
Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch TT UBND namnt1@danang.gov.vn 3946190 - 0983931345
Nguyễn Đắc Xứng Phó Chủ tịch UBND xungnd@danang.gov.vn 3848212 - 0914.112199
Văn phòng HĐND và UBND
Cao Đình Hải Phó Chánh Văn phòng haicd@danang.gov.vn 3944069 - 0903567969
Huỳnh Văn Hùng Chánh Văn phòng hunghv@danang.gov.vn 3944049 - 0913.432039
Phan Tất Tỉnh Phó Chánh Văn phòng tinhpt@danang.gov.vn 3944050 - 0918.071178
Biện Thị Thu Phó chánh Văn phòng thubt@danang.gov.vn 3946562 - 0915685758
Phòng Nội vụ
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Phó Trưởng phòng hiepnt@danang.gov.vn 3944.057 - 0905898824
Lê Ngọc Hoàng Trưởng phòng hoangln@danang.gov.vn 2227977-0913.423091
Trần Thị Nhớ Phó Trưởng phòng nhott@danang.gov.vn 3944057 - 0983.969159
Phòng Kinh tế
Lê Hoàng Dũng Phó Trưởng phòng dunglh3@danang.gov.vn 3944054 - 0913486267
Nguyễn Thị Phương Mai Phó Trưởng phòng Maint5@danang.gov.vn 3944054 - 0934999297 Xem thêm thông tin
Trần Văn Thành Phó Trưởng phòng thanhtv@danang.gov.vn 3944054 - 0914.028.53
Phòng Tư pháp
Bùi Thị Cẩm Thạch Phó Trưởng phòng thachbt@danang.gov.vn 3944042 - 0905528268
Bùi Nguyễn Tấn Phong Trưởng phòng phongbnt@danang.gov.vn 3944042 - 0903557766
Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng hainv@danang.gov.vn 3944042 - 0905.803045
Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng huyenttn@danang.gov.vn 3944055 - 0983.545577
Nguyễn Thị Kim Minh Phó Trưởng phòng minhntk@danang.gov.vn 2229055 - 0935.715914
Ngô Phú Vinh Phó Trưởng phòng vinhnp@danang.gov.vn 3944055 - 0905095895
Nguyễn Thanh Phong Trưởng phòng phongnt@danang.gov.vn 3946381 - 0914.022660
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Dương Thúy Nga Phó Trưởng phòng ngadt@danang.gov.vn 3944056 - 0903736723
Đào Ngọc Châu Trưởng phòng chaudn@danang.gov.vn 2216654 - 0905236340
Nguyễn Thị Hoa Phó Trưởng phòng hoant@danang.gov.vn 3944075 - 0935.089557
Huỳnh Quang Đạt Phó Trưởng phòng dathq@danang.gov.vn 3944075 - 0915228639
Phòng Tài nguyên - Môi trường
Đoàn Văn Đức Trưởng phòng ducdv@danang.gov.vn 3946234 - 01288646119
Phạm Văn Bình Phó Trưởng phòng Binhpv@danang.gov.vn 3946234 - 0913.484598
Nguyễn Văn Thinh Phó Trưởng phòng thinhnv@danang.gov.vn 0905.761428
Thanh tra quận
Ngô Văn Đức Chánh Thanh tra ducnv@danang.gov.vn 3944060 - 0913.480955
Dương Thị Bình Phó Chánh Thanh tra binhdt@danang.gov.vn 3944060 - 0983.944054
Nguyễn Thị Mai Phó Trưởng phòng maint@danang.gov.vn 0905.413939
Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng quận
Nguyễn Thông Trưởng ban thongn@danang.gov.vn 3946731 - 0905.401999
Nguyễn Xuân Thuận Phó Trưởng ban loanltk@danang.gov.vn 3946731 - 0905.159448
Đài Truyền thanh
Nguyễn Thị Hồng Thuỷ Trưởng Đài 0983.075737
Ban Quản lý Chợ
Phạm Tấn Thành Trưởng ban tampt@danang.gov.vn 2219398 - 0902.151659
Phan Mạnh Hân Phó Trưởng ban hanpm@danang.gov.vn 2219398 - 0905.174363
Phòng Quản lý đô thị
Đào Quang Vinh Phó Trưởng phòng Vinhdq2@danang.gov.vn 3944058 - 0913.465760
Hoàng Công Thanh Trưởng phòng haolv@danang.gov.vn 3944058 -0905.607.727
Cao Hoàng Thắng Phó Trưởng phòng thanhhc@danang.gov.vn 3944058 - 0909319198
Lê Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng loanltn1@danang.gov.vn 0905201180
Đội Kiểm tra qui tắc đô thị
Huỳnh Văn Bảy Đội ptrưởng bayhv@danang.gov.vn 3923025 - 0905215199
Nguyễn Trần Bang Đội phó bangnt@danang.gov.vn 3932025 - 0905929515
Phòng Y tế
Lê Thị Thu Nga Trưởng phòng ngaltt@danang.gov.vn 6285506 - 0983.469935
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thị Thảo Trưởng phòng thaont@danang.gov.vn 3848212 - 0914.113217
Lê Trọng Hùng Phó Trưởng phòng hunglt@danang.gov.vn 3848212 - 0989077256
Lê Thị Thúy Nga Phó Trưởng phòng ngaltt1@danang.gov.vn 384821 - 0988.074979
Phạm Thị Hoa Phó Trưởng phòng hoapt@danang.gov.vn 3844363 - 0905361666
Phòng Văn hoá - Thông tin
Võ Thị Phương Trưởng phòng phuongvt1@danang.gov.vn 0935.501455
Nguyễn Kim Thành Phó Trưởng phòng thanhnk@danang.gov.vn 3946381 - 0905.205.477
Trung tâm Văn hoá - Thể thao
Vũ Thế Hệ Phó Giám đốc hevt@danang.gov.vn 3985056
Lê Văn Soạn Giám đốc soanlv@danang.gov.vn 3985056 - 0905124774
Trung tâm Dân số - KHH gia đình
Trần Văn Minh Giám đốc minhtv3@danang.gov.vn 3936527 - 0983200115
Đoàn Thị Diễm Trinh Phó Giám đốc trinhđtd@danang.gov.vn 3936527 - 0935.444709

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png