Thông tin liên hệ

Phường An Hải Đông
Bùi Thị Lý Hương Phó Chủ tịch HĐND 3831205
Trần Xuân Dương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND duongtx@danang.gov.vn 2214205 - 0905.292.408
Trịnh Ngọc Linh Phó Bí thư Đảng ủy linhtn@danang.gov.vn 3933315 - 0982.313176
Nguyễn Minh Quế Chủ tịch UBND quenm@danang.gov.vn 3831205 - 0914.113.238
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch sonnn3@danang.gov.vn 3984268 - 0914.113.238
Nguyễn Thị Biên Phó Chủ tịch biennt@danang.gov.vn 3986092 - 0986.885728
Trần Quốc Hương Chủ tịch UBMT huongtq@danang.gov.vn 3986093 - 0983.200.115
Nguyễn Văn Tri Trưởng CAP 3831204 - 0902.530.136
Phạm Hồng Dũng Phường Đội trưởng dungph1@danang.gov.vn 3984744 - 01688.495.454
Phường An Hải Tây
Dương Đinh Minh Phó Chủ tịch HĐND 3831203
Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 3933388
Nguyễn Bá An Chủ tịch UBND 3831203
Hồ Thanh Quyền Phó Bí thư Đảng ủy quyenht@danang.gov.vn 0988.133357
Nguyễn Đình Vương Phó Chủ tịch 3831203
Hồ Văn Thức Chủ tịch UBMT 3945359
  Trưởng CAP 3831202
Trần Văn Trúc Phường Đội trưởng 3944522 - 0914.112.632
Phường An Hải Bắc
Lê Xuân Trinh Phó Chủ tịch HĐND 3831142
Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND 3933328 - 0913466912
Ngô Xuân Hùng Thường trực Đảng ủy 3933328 - 0905.167.814
Phan Thị Nữ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0905.542.637
Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND 3.831142 - 0905542637
Lê Bá Công Chủ tịch UBMT 3936656 - 0905117234
Nguyễn Hữu Khánh Trưởng CAP 3831143 - 0903.125.626
Trần Thanh Hường Phường Đội trưởng 3831142 - 0905148949
Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch UBND 3831142 - 0983440949
Phường Phước Mỹ
Nguyễn Hữu Nam Bí thư Đảng ủy 3932871
Đàm Văn Trang Phó Bí thư Đảng ủy 3932871
Đặng Thị Phúc Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND 3932871
Lê Thị Nam Thanh Phó Chủ tịch UBND namnh1@danang.gov.vn 3831179
Phạm Minh Hùng Chủ tịch hungpm@danang.gov.vn 0989.446.001
Lê Thanh Thúy Phó Chủ tịch 3831179
Nguyễn Ngọc Dũng Chủ tịch UBMT 3942480 - 0905.660.451
Võ Văn Sỹ Trưởng CAP 3211747 - 0913.469.666
Trần Đăng Ninh Phường Đội trưởng ninhtd@danang.gov.vn 3940801 - 0913.419.181
Phường Nại Hiên Đông
Phan Thùy Dung Phó Chủ tịch HĐND 3831138
Nguyễn Huy Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 3910899 - 0935.865647
Lê Thị Hồng Liên Thường trực Đảng ủy 3910899
Hồ Tấn Phước Phó Chủ tịch UBND 3831138
Đỗ Thị Minh Hương Chủ tịch UBND hdtm@danang.gov.vn 0902.148.501
Đặng Ngọc Tài Phó Chủ tịch taidn@danang.gov.vn 0905107.402
Lê Thị Quang Huy Chủ tịch UBMT 3910973
Đồng Phước Đức Trưởng CAP 3831139 - 3831139
Phạm Trọng Khương Phường Đội trưởng 3916323 - 0905.147.812
Phường Mân Thái
Đặng Đình Hưởng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 3215832
Mai Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy 3910365
Nguyễn Lâm Hà Chủ tịch UBND hanl@danang.gov.vn 3215830 - 0913.484.996
Nguyễn Trần Bang Phó Chủ tịch
Phạm Thế Hải Phó Chủ tịch 3911466
Lê Văn Lai Chủ tịch UBMT 3215831 - 0905.276.272
Nguyễn Tiến Hoàng Trưởng CAP 3831124 - 0905.116.953
Phạm Hường Phường Đội trưởng huongp1@danang.gov.vn 3912400 - 0905.026.646
Phường Thọ Quang
Dương Thanh Hà Bí thư Đảng ủy 0905.879126
Võ Đình Công Chủ tịch UBND 0913.473875
Lê Thị Bích Thuận Phó bí thư Đảng ủy', Chủ tịch HĐND thuanltb@danang.gov.vn 3831110 - 0905.431.415
Lê Thị Kim Thương Phó Chủ tịch 3831110
Phạm Hùng Châu Chủ tịch UBMT chauph@danang.gov.vn 392304 - 0904.750.156
Hồ Vạn Trưởng CAP 3831117 - 0904.724.351
Lê Tấn Thanh Phó Chủ tịch UBND thanhlt4@danang.gov.vn 3921637 - 0946.000.114

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png