Thông tin liên hệ

Phường An Hải Đông
Trần Xuân Dương Bí thư Đảng ủy duongtx@danang.gov.vn 2214205 - 0905.292.408
Trịnh Ngọc Linh Phó Bí thư Đảng ủy linhtn@danang.gov.vn 3933315 - 0982.313176
Nguyễn Minh Quế Chủ tịch UBND quenm@danang.gov.vn 3831205 - 0914.113.238
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch sonnn3@danang.gov.vn 3984268 - 0914.113.238
Nguyễn Thị Biên Phó Chủ tịch biennt@danang.gov.vn 3986092 - 0986.885728
Trần Quốc Hương Chủ tịch UBMT huongtq@danang.gov.vn 3986093 - 0983.200.115
Nguyễn Văn Tri Trưởng CAP 3831204 - 0902.530.136
Phạm Hồng Dũng Phường Đội trưởng dungph1@danang.gov.vn 3984744 - 01688.495.454
Phường An Hải Tây
Nguyễn Đăng Khoa Bí thư Đảng ủy 3933388 - 0982.935.068
Phạm Lai Thường trực Đảng ủy 3933388 - 0914.080.805
Nguyễn Bá An Chủ tịch UBND 3831203
Hồ Thanh Quyền Phó Chủ tịch quyenht@danang.gov.vn 0988.133357
Ngô Sỹ Kiến Trúc Phó Chủ tịch trucnsk@danang.gov.vn
Hồ Văn Thức Chủ tịch UBMT 3945359
  Trưởng CAP 3831202
Trần Văn Trúc Phường Đội trưởng 3944522 - 0914.112.632
Phường An Hải Bắc
Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND 3933328 - 0913466912
Ngô Xuân Hùng Thường trực Đảng ủy 3933328 - 0905.167.814
Phan Thị Nữ Bí thư Đảng ủy 0905.542.637
Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND 3.831142 - 0905542637
Lê Bá Công Chủ tịch UBMT 3936656 - 0905117234
Nguyễn Hữu Khánh Trưởng CAP 3831143 - 0903.125.626
Trần Thanh Hường Phường Đội trưởng 3831142 - 0905148949
Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch UBND 3831142 - 0983440949
Phường Phước Mỹ
Võ Thị Phương Bí thư Đảng ủy phuongvt1@danang.gov.vn 3932871 - 0985.001.375
Đàm Văn Trang Phó Bí thư Đảng ủy 3932871
Đặng Đình Đơn Thường trực Đảng ủy 3932871 - 0905.807.86
Nguyễn Hữu Nam Chủ tịch UBND namnh1@danang.gov.vn 0982.148.959
Phạm Minh Hùng Phó Chủ tịch hungpm@danang.gov.vn 0989.446.001
Nguyễn Ngọc Dũng Chủ tịch UBMT 3942480 - 0905.660.451
Võ Văn Sỹ Trưởng CAP 3211747 - 0913.469.666
Trần Đăng Ninh Phường Đội trưởng ninhtd@danang.gov.vn 3940801 - 0913.419.181
Phường Nại Hiên Đông
Nguyễn Huy Bình Bí thư Đảng ủy 3910899 - 0935.865647
Lê Thị Hồng Liên Thường trực Đảng ủy 3910899
Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND hungtv8@danang.gov.vn 3831138 - 0913.466.912
Đỗ Thị Minh Hương Phó Chủ tịch hdtm@danang.gov.vn 0902.148.501
Đặng Ngọc Tài Phó Chủ tịch taidn@danang.gov.vn 0905107.402
Mai Văn Tung Chủ tịch UBMT 3910973 - 0905.051.379
Đồng Phước Đức Trưởng CAP 3831139 - 3831139
Phạm Trọng Khương Phường Đội trưởng 3916323 - 0905.147.812
Phường Mân Thái
Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Đảng ủy ngocnv@danang.gov.vn 3215832 - 0914.038.77
  Thường trực Đảng ủy 3910365
Nguyễn Lâm Hà Chủ tịch UBND hanl@danang.gov.vn 3215830 - 0913.484.996
Mai Thanh Bình Phó Chủ tịch binhmt@danang.gov.vn 0989.296.682
  Phó Chủ tịch 3911466
Lê Văn Lai Chủ tịch UBMT 3215831 - 0905.276.272
Nguyễn Tiến Hoàng Trưởng CAP 3831124 - 0905.116.953
Phạm Hường Phường Đội trưởng huongp1@danang.gov.vn 3912400 - 0905.026.646
Phường Thọ Quang
Dương Thanh Hà Bí thư 0905.879126
Văn Thanh Quảng Bí thư Đảng ủy quangvt1@danang.gov.vn 3920136 - 0905.146.567
Đàm Nguyên Khánh Phó Bí thư Đảng ủy khanhdn@danang.gov.vn 392013 - 0989.446.009
Võ Đình Công Chủ tịch UBND 0913.473875
Lê Thị Bích Thuận Thường trực Đảng ủy' thuanltb@danang.gov.vn 3831110 - 0905.431.415
Đinh Văn An Phó Chủ tịch andv@danang.gov.vn 0905.292.673
Nguyễn Đình Vương Phó Chủ tịch vuongnd@danang.gov.vn 0905.406.892
Phạm Hùng Châu Chủ tịch UBMT chauph@danang.gov.vn 392304 - 0904.750.156
Hồ Vạn Trưởng CAP 3831117 - 0904.724.351
Lê Tấn Thanh Phường Đội trưởng thanhlt4@danang.gov.vn 3921637 - 0946.000.114

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png