Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 14/06/2022

Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 06/10/2021

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và kết quả bƣớc đầu triển khai mô hình chính quyền đô thị tại địa phƣơng 21/07/2021

Báo cáo tình hình KTXH Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021 19/04/2021

Báo cáo tình hình KTXH tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021 19/04/2021

Báo cáo tình hình KTXH tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021 19/04/2021

Báo cáo KTXH tháng 12 năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021 19/04/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 13/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ công tác trong tháng 8 năm 2020 13/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác trong tháng 9 năm 2020 13/12/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT