Tìm kiếm
 

Nghị Quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương,chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 09/04/2020

Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà... 09/04/2020

Đảng ủy phường An Hải Đông tổ chức quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XII) và Chuyên đề 2019 của Chỉ thị 05-CT/TW 22/04/2019

Đảng ủy phường Phước Mỹ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XII) và Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng... 18/04/2019

Quận ủy Sơn Trà: 197 cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) 23/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị 19/03/2019

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc: Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở 2019 14/03/2019

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm... 26/02/2019

Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội 13/02/2019

Hội Khuyến học quận Sơn Trà: Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ( giai đoạn 2016 – 2020 ) và biểu... 28/12/2018

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT