Tìm kiếm
 

Công văn triển khai Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội của UBND quận 04/08/2021

Hội đồng nhân dân phường An Hải Bắc tổ chức Kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021 12/05/2021

Báo cáo hoạt động tổng kết UBND nhiệm kỳ 2016-2021 19/04/2021

Báo cáo rà soát xây dựng cơ bản 2020 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 13/12/2020

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 13/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 13/12/2020

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 13/12/2020

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 13/12/2020

Báo cáo xử lý ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND quận 13/12/2020

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà 13/12/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT