Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 07/03/2018 Lượt xem: 51

Ngày  09 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” trên địa bàn quận năm 2018, nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực thực hiện hiệu quả luật pháp, chính sách, chương trình về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Theo đó Kế hoạch đề ra các nội dung hoạt động: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo. Triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh. Kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tổ chức liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Bố trí nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Ủy ban nhân dân quận giao cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì, phối hợp với các các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư; triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” giai đoạn 2016- 2020. Phối hợp với Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận, các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn lồng ghép giới trong các lĩnh vực; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Đôn đốc, giám sát các ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 10/6 và ngày 10/12 về UBND quận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố. 

 

                                                                                      Nhân Văn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT