Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 07/03/2018 Lượt xem: 95

Ngày 26/02/2018, Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 47-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, từ nay cho đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu từ nay đến năm 2021 phải: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm số lượng cấp phó; Sửa đổi, bổ sung, kiện toàn một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quận để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Sắp xếp thu gọn hợp lý và giảm số lượng tổ dân phố; Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

 

Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình và các nhiệm vụ thường xuyên trên cơ sở quy định của Trung ương và các kế hoạch, hướng dẫn của Thành phố. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ cho từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Với quyết tâm chính trị và thống nhất cao trong nhận thức, hành động, Quận ủy đề nghị các đồng chí Quận ủy viên, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các Kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra; xây dựng kế hoạch và đề án cụ thể, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả theo quy định; giao Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình thực hiện tốt.

 

                                                                                            VPQU

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT