Tìm kiếm
 

Một số kinh nghiệm bước đầu qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/03/2018 Lượt xem: 102

Việc triển khai hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4) đã được các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc và đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu, thể hiện trên một số mặt chủ yếu sau đây:

 

Một là, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thông qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt đã tạo sự chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và ý thức hành động; bước đầu nhận thức rõ hơn các biểu hiện suy thoái. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được các cấp ủy, người đứng đầu tập trung chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản để cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, học tập và xây dựng kế hoạch, cam kết của tập thể được triển khai thống nhất chung về biểu mẫu và thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kịp thời xử lý vi phạm theo Nghị quyết Trung ương 4.

           

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 29-CT/TU, Chương trình “Thành phố 4 an” cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện các đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đã đạt kết quả bước đầu quan trọng. Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận và xử lý sai phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và một số cán bộ chủ chốt thành phố. Chỉ đạo định hướng về tình hình liên quan đến Biển Đông. Kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng ngăn chặn các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng vấn đề môi trường, việc xây dựng các dự án trên Bán đảo Sơn Trà để kích động, tổ chức các hoạt động với ý đồ xấu, mục đích không lành mạnh....., góp phần giữ vững ổn định tình hình; nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, thu ngân sách hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; xây dựng tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong năm 2017 chuyển biến tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không chỉ có tác dụng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia của nhân dân. Quá trình kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố nói chung và Đảng bộ quận Sơn Trà nói riêng.

 

Hai là, mỗi cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ đảng viên tự soi vào 27 biểu hiện nên đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thông qua chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình của tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc và được bổ sung, hoàn thiện nhiều lần; tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình kỹ lưỡng của tập thể, cá nhân đã giúp cấp ủy tổ chức đảng và mỗi cấp ủy viên thấy rõ những ưu, khuyết điểm của mình để tiếp tục phát huy, những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ quận; trong nội bộ có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn; giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, làm việc theo Quy chế. Vai trò của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu được phát huy tích cực; kịp thời đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn; chủ động đề xuất những vướng mắc, bất cập để giải quyết, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

Ba là, sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trên toàn Đảng bộ quận đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, có hiệu quả như: Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị quận; Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy (nhiệm kỳ 2015-2020); điều chỉnh phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách lĩnh vực công tác và theo dõi các tổ chức cơ sở đảng…

 

Công tác tổ chức xây dựng dựng Đảng, công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo, thực hiện đúng quy định, bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, theo đó, xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn chi bộ phù hợp với quy mô tổ dân phố mới  (qua thực hiện, giảm 519 tổ dân phố, 02 chi bộ, 05 chi hội, đoàn thể ở khu dân cư; không còn chi bộ lãnh đạo 10 tổ dân phố trở lên); xây dựng Đề án thực hiện việc hợp nhất một số chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận quận tương đồng về chức năng nhiệm vụ. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị thực hiện nghỉ hưu trước tuổi đối với 05 trường hợp; cho ý kiến 02 trường hợp cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi vào đầu năm 2018.

 

Tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và công khai kết quả phê duyệt quy hoạch đến tập thể, cá nhân có liên quan. Ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ. Thực hiện bổ sung cấp ủy, điều động, bổ nhiệm cán bộ đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai (bổ sung và tăng thêm 04 Quận ủy viên, tăng thêm 02 Ủy viên Ban Thường vụ; chỉ định và chuẩn y kết quả bầu cử đối với 23 đồng chí giữ các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên cơ sở; Điều động, bổ nhiệm 17 lượt cán bộ giữ chức danh BTV Quận ủy quản lý; hiệp y bổ nhiệm 13 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị hiệp quản. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự đại hội các đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động quận nhiệm kỳ 2017-2022). Khi lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện theo các tiêu chí của Nghị quyết Trung ương 4, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện việc sinh hoạt chi bộ theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4. Thực hiện nghiêm quy định cán bộ, đảng viên ra nước ngoài.

 

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể được tăng cường. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình, tiến hành kiểm tra, giám sát 04 tổ chức cơ sở đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Đảng ủy phường : Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Đảng ủy Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và Đảng ủy phường An Hải Bắc); giám sát 13 cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (03 cán bộ chỉ huy, chủ trì Ban Chỉ huy Quân sự; 05 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận; 05 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Hải Đông). Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giám sát 02 tổ chức cơ sở đảng và 02 bí thư chi bộ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (Chi bộ trường THPT Ngô Quyền, Trường THPT Tôn Thất Tùng và 02 đồng chí bí thư chi bộ); chỉ đạo giải quyết 02 đơn tố cáo đảng viên theo đúng quy định, thẩm quyền. Ban hành Quy định số 1107-QĐ/QU ngày 05/9/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

 

Hội đồng nhân dân quận tập trung giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như: Việc quyết toán ngân sách và sử dụng nguồn thu vượt năm 2016; các công trình xây dựng cơ bản; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...; qua đó, thực hiện việc công khai, minh bạch các khoản thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, các thủ tục hành chính, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót; không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Tổ chức định kỳ tiếp công dân để xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

 

Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; thường xuyên kiểm tra, giám sát các phòng, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền trong thực thi công vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục) đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận ban hành Kế hoạch giám sát cán bộ, công chức, đảng viên và đại biểu dân cử trên địa bàn quận trong việc chấp hành thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Kế hoạch số 36/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/3/2017 của Ban Thường trực UBMTTQVN quận) theo tinh thần thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể quận và cơ sở trong việc chủ động tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền cùng cấp; giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành Nghị quyết Trung ương 4; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Kịp thời chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm minh, khách quan, mang tính giáo dục cao đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu sâu sát địa bàn, lĩnh vực công tác; thiếu kiểm tra, phối hợp tham mưu xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn và vi phạm đạo đức, lối sống (UBKT Quận ủy kỷ luật 02 trường hợp: 01 cảnh cáo, 01 khiển trách); Đảng ủy cơ sở kỷ luật cảnh cáo 01 trường hợp; Chi bộ thi hành kỷ luật 10 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 07, Cảnh cáo 03, trong đó có 04 trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, 01 trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống. Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị UBKT Thành ủy xử lý kỷ luật 01 trường hợp theo thẩm quyền); các nội dung vi phạm liên quan đến các biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4. Việc xử lý kỷ luật được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước; đồng thời, các trường hợp liên đới được chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc. Qua kiểm điểm, xử lý kỷ luật, các trường hợp vi phạm nhận rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

         

Bốn là, cấp ủy tổ chức đảng có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, đó là: Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 phải được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng và thực hiện thường xuyên, nhất là tập trung triển khai 27 biểu hiện suy thoái cho cán bộ, đảng viên nắm vững, để quá trình công tác, sinh hoạt không vi phạm. Đặc biệt, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải đề cao ý thức, tự giác thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót; vai trò của người đứng đầu mỗi tổ chức phải được phát huy rõ nét trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện; phải gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm. Nắm chắc tình hình, địa bàn, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; việc xây dựng kế hoạch, cam kết của tập thể và cá nhân phải sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Khi kiểm tra, đánh giá phải thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, khách quan, thực chất, thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên và đột xuất; tập trung vào những vấn đề bức xúc, khó khăn, nhạy cảm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để đối tượng được kiểm tra, giám sát khắc phục; đồng thời, phải thực hiện công tác hậu kiểm để đánh giá kết quả được đầy đủ, chặt chẽ hơn; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các trường hợp sai phạm phải được kiểm điểm, xử lý nghiêm minh, chính xác, mang tính giáo dục cao.

 

 

Thái Hiền Đức - Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT