Tìm kiếm
 

Sửa đổi, bổ sung thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 07/04/2018 Lượt xem: 63

Ngày 16/3/2018, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính.

         

Về hoàn thuế GTGT: trên tinh thần của Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp Doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan, Bộ Tài chính đã quy định chi tiết đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

         

Về thuế TNDN: bên cạnh việc hướng dẫn cụ thể quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính còn bổ sung quy định: các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp khác có kèm theo chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ đối với các tài sản nhận chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.

         

Về thuế TNCN: Bộ Tài chính đã có sửa đổi hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

         

Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.

 

Như vậy, so với hướng dẫn hiện hành tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì Thông tư 25/2018/TT-BTC dẫn chiếu cụ thể đến quy định tại “khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán”, “Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán”, “Điều 120 của Luật doanh nghiệp”, đồng thời, cụm “…thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần” được sửa đổi thành “…Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần…”.

         

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018, riêng những trường hợp chịu sự điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

 

Chi cục Thuế

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT