Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 07/04/2018 Lượt xem: 120

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của mọi người, mọi cấp, mọi ngành về chủ trương thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng trong năm 2018 và những năm tiếp theo, ngày 02/4/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 51-KH/QU tuyên truyền thực hiện chủ trương trên.

         

Theo đó, Quận ủy xác định một số nội dung tuyên truyền trọng tâm sau:

         

Một là, tuyên truyền về thành công tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần nâng tầm thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà trong quan hệ đối ngoại và thu hút đầu tư, tạo cơ hội rất lớn và động lực phát triển mới cho thành phố và quận trong bối cảnh quá trình hội nhập đang diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

         

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền công tác hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch, thương mại, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ đỗi với các doanh nghiệp đanh hoạt động trên địa bàn quận và chương trình xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thành phố.

         

Ba là, tuyên truyền đậm nét các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, thành phố và quận liên quan đến hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư để thức đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và quận. Chú trọng tuyên truyền Đề án tái cơ cấu kinh tế thành phố, Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với phong trào khởi nghiệp và các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII).

         

Bốn là, tuyên truyền quy định, luật pháp quốc tế trên lĩnh vực kinh tế và các quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, từ đó giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh tế, trong đó cần nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh.

         

Năm là, tuyên truyền vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố, quận; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của thành phố, nhằm thấy rõ hiệu quả và lợi ích của thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như trách nhiệm về thu hút, vận động các nhà đầu tư không chỉ là của cơ quan nhà nước mà là của cả cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, nhân dân.

         

Quận ủy cũng lưu ý, bên cạnh việc tuyên truyền các mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong tổ chức thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”, cần lên án, phê phán các hành vi cố ý vi phạm pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp.

         

Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu, phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo sức lan toả đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo Thường trực Quận ủy theo định kỳ.

 

VPQU

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT