Tìm kiếm
 

Sơn Trà: ban hành Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 26/04/2018 Lượt xem: 37

Ngày 19/4/2018, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ký Quyết định ban hành Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) của quận năm 2018, nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/3/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới và các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Quân khu, Thành phố, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

         

Theo đó, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và Hội đồng GDQP-AN các cấp trên địa bàn quận phải quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về tăng cường công tác GDQP&AN; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện hoạt động GDQP&AN một cách đồng bộ, có hiệu quả và đi vào nền nếp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng GDQP&AN các cấp, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN.

         

Kế hoạch cũng đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2018; xác định nội dung, thời gian thực hiện và phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị thực hiện và cơ quan, đơn vị phối hợp trong từng nhiệm vụ cụ thể. Giao Hội đồng GDQP&AN quận tổ chức chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo về UBND quận đúng quy định.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT