Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 07/01/2019 Lượt xem: 38

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đấu tranh, phản bác các quan điển sai trái, thù địch; đồng thời nghiên cứu, vận dụng sang tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng, phát triển và hoạt động thực tiễn, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 67-KH/QU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị  về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, việc tổ chức học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; việc thảo luận, thông qua Chương trình hành động, kế hoạch cần tập trung vào những nội dung sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cho cán bộ chủ chốt quận; riêng cấp cơ sở không tổ chức Hội nghị mà chỉ lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan để phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Thời gian triển khai học tập, quán triệt phải hoàn thành trong tháng 01/2019.

 

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT