Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 19/03/2019 Lượt xem: 25

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Toàn dân BVANTQ) trên địa bàn quận. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an từ quận đến cơ sở, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

          Một là, xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào tại địa phương, đơn vị mình; thường xuyên quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân BVANTQ”, Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Mặt trận Trung ương về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”, đưa các chỉ thị, chương trình, nghị quyết liên tịch thực sự đi vào cuộc sống.

 

          Hai là, chú trọng và nâng cao các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

 

          Ba là, tổ chức phát động các phong trào “Thi đua yêu nước”, “Toàn dân BVANTQ” gắn với các cuộc vận động, lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác, phát triển kinh tế-xã hội một cách sâu rộng, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và yêu cầu của đời sống nhân dân; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, đồng thời tạo dư luận phê phán những trường hợp vi phạm.

 

          Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình số 27/CTr-CA-MT của Công an thành phố và UBMTTQVN thành phố về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới” gắn với Đề án “Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo” một cách cụ thể, thiết thực, chú ý những vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh, trật tự trong khu vực; duy trì tốt “Ngày hội Toàn dân BVANTQ” để đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội…, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT