Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia quận
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 25/04/2019 Lượt xem: 33

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành công văn chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia quận, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể CT-XH và Hội Luật gia quận thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội Luật gia, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống;

 

Hai là, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của Hội Luật gia quận; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội luật gia, thành lập mới các chi hội luật gia ở những nơi có đủ điều kiện;có biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

 

Ba là, Hội Luật gia quận cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội, các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội cấp trên. Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để quận phát triển.

 

Ban Thường vụ Quận ủy giao Ban Dân vận Quận ủy chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia quận và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Thường trực Quận ủy những vấn đề vướng mắc, nảy sinh để có hướng chỉ đạo, xử lý.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT