Tìm kiếm
 

Bác Hồ với công tác tuyên giáo
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 31/07/2019 Lượt xem: 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng chính là người đã khởi xướng, rèn luyện và để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng của Đảng.Trong hành trình suốt 30 năm đi tìm đường cứu nước, Người luôn tiên phong trong công tác Tuyên giáo: gia nhập Đảng xã hội Pháp; thông qua hoạt động báo chí để tố cáo tội ác của thực dân Pháp gây ra cho nhân dân Đông Dương, tranh thủ sự ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân; lựa chọn một số thanh niên tiêu biểu sang đào tạo tại Liên Xô; viết sách, tài liệu và mở nhiều lớp bồi dưỡng chính trị ngắn ngày cho một số thanh niên ưu tú tại Quảng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị đội ngũ cán bộ trở về nước để tổ chức hoạt động, đón thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền… Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Cũng từ đây một số Ban của Đảng được ra đời, trong đó Ban Tuyên giáo ra đời ngày 01/8/1930 để tham mưu trên các mặt công tác của Đảng.

 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác Tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, của dân tộc ta. Người chỉ rõ: tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác Tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động Tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công tác Tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả; quá trình tiến hành công tác tuyên giáo phải đảm bảo tính chân thực, để nhân dân nhận thức đúng và hành động đúng đường lối của Đảng. Vì thế, Người luôn căn dặn những người làm công tác tuyên truyền “Phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình và phải biết chịu kham khổ, phải biết nhẫn nại, chớ có lên mặt “quan cách mạng”; “Tuyên truyền… bao giờ ta cũng tôn trọng sự thực. Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe”, “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”; và khi tuyên truyền phải nói và viết sao cho “phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”, làm cho người nghe, người đọc “hiểu được, nhớ được và làm được”. Một vấn đề cực kỳ quan trọng trong công tác tuyên truyền là phải Nêu gương “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; phải đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội để phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt việc tốt, từ đó cổ vũ, biểu dương, nhân rộng nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

Tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời chỉ dạy của Người đã, đang và sẽ tiếp sức cho những người làm công tác tuyên truyền trên cả nước tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước, vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT