Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về đất đai
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/08/2019 Lượt xem: 15

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành công văn chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06-9-2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

         

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể quận tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

         

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kết luận số 36-KL/TW, Nghị quyết só 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Kế hoạch số 90-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho tất cả cán bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động.

         

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các quy định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, việc thực thi chính sách pháp luật, đất đai và phải chịu trách nhiệm nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp luật để trục lợi, gây thất thoát, sử dụng lãng phí đất đai.

         

Ba là, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận TQVN, các đoàn thể CT-XH các cấp và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, phản ánh những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành pháp luật đất đai để lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý hiệu quả.

         

Đề nghị UBND quận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ Quận ủy khi có yêu cầu.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT