Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Thông tư mới quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 17/08/2019 Lượt xem: 67

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đối tượng áp dụng của Thông tư là công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh quy định nêu trên; cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh nêu trên.

 

Thông tư này không áp dụng đối với nữ từ đủ 50 tuổi trở lên và nam từ đủ 55 tuổi trở lên đang giữ chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Nội dung chính của Thông tư quy định các nội dung về: Nguyên tắc áp dụng; tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; điều khoản áp dụng và trách nhiệm thi hành.

 

Quy định tiêu chuẩn chung đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tại Thông tư gồm:

 

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

 

- Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

 

- Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của phòng giáo dục và đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

 

- Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

- Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

- Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

 

Về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung nêu trên; có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương; Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.

 

Về tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung nêu trên; có thời gian đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng hoặc tương đương.

 

Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nữ dưới 50 tuổi hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nam dưới 55 tuổi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thì trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này.

 

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT