Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư về xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 20/08/2019 Lượt xem: 75

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

 

Thông tư áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

 

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư) được áp dụng Bảng 2 - Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước - ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

         

- Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

         

- Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

         

- Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

         

Trường hợp công chức được tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

         

Thông tư số 10/2019/TT-BNV cũng hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư. Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại số Thông tư 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:

         

- Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

         

- Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

         

- Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên.

 

Thông tư cũng quy định trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan, trong đó: Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, lập danh sách công chức chuyên ngành văn thư thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương hoặc quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo phân cấp, ủy quyền. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BNV; quyết định hoặc phân cấp, ủy quyền bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức vào các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BNV; giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư thuộc thẩm quyền quản lý.

         

Thông tư số 10/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT