Tìm kiếm
 

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 16/09/2019 Lượt xem: 13

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 6073/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Về đối tượng thực hiện: Đối với tập thể là các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cụm, khối thi đua thuộc thành phố; đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

 

Nội dung thi đua đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; nội dung thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu”.

 

Tiêu chí thi đua đối với tập thể có các nội dung: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 29-CT/TU; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Tiêu chí thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức có các nội dung: Trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, thực hiện tốt “3 chống” gồm chống quan liêu, chống tiêu cực, chống bệnh hình thức theo Chỉ thị số 29-CT/TU, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do đơn vị, địa phương phát động.

 

UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Hàng năm các đơn vị lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gắn việc thực hiện phong trào thi đua với thực hiện có hiệu quả Đề án văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 29-CT/TU là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua, phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và xem xét việc khen thưởng các tập thể, cá nhân của đơn vị. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

 

        Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT