Tìm kiếm
 

Kỷ niệm Ngày Vì người nghèo Việt Nam 17/10: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xóa đói giảm nghèo
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 17/10/2019 Lượt xem: 5

Là người kiến lập và đặt nền móng tư tưởng vĩ đại "xóa đói, giảm nghèo", Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn luôn chăm lo đến đời sống nhân dân. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3/9/1945, vấn đề cứu đói là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách hàng đầu được Người đặt ra “Nhân dân đang đói... Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói... Những người thoát chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống. Tôi đề nghị với Chính phủ là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất..., mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo.”

 

Người cũng từng nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Nhà nước phải chăm lo cho dân có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và được học hành “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, măc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành”. Rõ ràng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy mục đích nâng cao đời sống cho nhân dân làm trung tâm chi phối mọi hoạt động kinh tế của Đảng và Chính phủ.

 

Xóa đói giảm nghèo, theo Người, là “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”; và Người xác định xóa đói giảm nghèo là trách nhiệm của toàn xã hội. Người đã khởi xướng và gương mẫu thực hiện cuộc vận động hũ gạo cứu đói, với nghĩa cử cao đẹp mười ngày nhịn ăn một bữa, cùng với cuộc vận động “Tuần lễ vàng” để huy động sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân vào việc cứu giúp dân nghèo và xây dựng đất nước.

 

Nét nổi bật trong tư tưởng của Người về xóa đói giảm nghèo, là đẩy mạnh tăng gia sản xuất phải đi liền với thực hành tiết kiệm, chỉ có phát triển sản xuất mới có thể xóa đói giảm nghèo một cách có hiệu quả. Người còn chỉ ra rằng, ăn no mặc ấm phải đi liền với học hành, nghĩa là, bên cạnh xóa đói giảm nghèo về vật chất phải chú ý cả xóa đói giảm nghèo về tinh thần “ăn no mặc ấm phải đi liền với học hành tiến bộ; xã hội phải ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng phải đi liền với tinh thần ngày càng tốt”.

 

Phát triển bền vững phải bao hàm cả vật chất và tinh thần - đó là giá trị to lớn trong tư tưởng “Xóa đói, giảm nghèo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó của Người đến nay vẫn thể hiện rõ tính thời sự và Đảng, Nhà nước ta đã, đang vận dụng sáng tạo trong điều kiện tình hình mới, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu chung, là xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.    

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT