Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 21/11/2019 Lượt xem: 24

Ngày 07 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã ký ban hành Quyết định số 4798/QĐ-UBND về việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quận Sơn Trà; theo đó phân công ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban gồm Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận và Trưởng Phòng Y tế quận. 

 

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Công an quận Sơn Trà, Bưu điện Đà Nẵng 3, UBND 07 phường, Ủy ban MTTQVN quận, Liên đoàn Lao động quận, Hội Nông dân quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Hội Cựu chiến binh quận.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Giúp UBND quận tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động và các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực khai thác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện; Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương điều tra, xác định, thống kê tổng hợp nguồn lực theo từng đối tượng, có nhu cầu để dự báo mức độ khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp; Yêu cầu các cơ quan thông tin, báo, đài thuộc quận tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, chủ sử dụng lao động, người lao động, hộ gia đình và công dân; Kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, báo cáo Chủ tịch UBND quận để chỉ đạo giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; Định kỳ có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện cho UBND quận; Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của pháp luật đối với đối tượng thiếu trách nhiệm trong công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban và giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện từ các đơn vị, địa phương báo cáo UBND quận.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT