Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 21/11/2019 Lượt xem: 390

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với người làm công tác lưu trữ và Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với người làm công tác lưu trữ.

 

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn về chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ. UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố, cơ quan trung ương, tư pháp, quân đội, các doanh nghiệp, đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh tế thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ, cụ thể như sau:

 

Về thực hiện phụ cấp độc hại: Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành lưu trữ, trong đó:

 

Hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ;

 

Hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

 

Về bồi dưỡng bằng hiện vật: Thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 947/VTLTNN-TCCB ngày 11/9/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ, phải đảm bảo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

 

   Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT