Tìm kiếm
 

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 22/11/2019 Lượt xem: 84

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 5339/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. Các nội dung chính của Kế hoạch bao gồm:

 

1. Về chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về CCHC: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh phục vụ đánh giá xếp hạng do Bộ Nội vụ tổ chức; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền qua chuyên mục CCHC trên sóng truyền hình; tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích và về đại lý dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra công tác CCHC đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

 

2. Về cải cách thể chế hành chính: Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để Chính phủ trình Quốc hội ban hành; tiếp tục thực hiện các cơ chế đặc thù của thành phố theo quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/01/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố; kiểm tra và bảo đảm công khai, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật…

 

3. Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Bưu điện thực hiện; hoàn thiện tổ chức, cơ sở vật chất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo quy định hiện hành tại 100% các cơ quan, đơn vị có tổ chức tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; báo cáo kết quả, ban hành phương án đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; cập nhật kịp thời, đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND thành phố quyết định công bố; duy trì, nâng cấp và khai thác phần mềm kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa theo lộ trình; nâng cao chất lượng khảo sát mức độ hài lòng của người dân về cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước; xây dựng, ban hành Đề án và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công thiết yếu về hạ tầng đô thị, chiếu sáng, cây xanh, nhà chung cư, bảo hiểm thất nghiệp…

 

4. Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước: Xây dựng, ban hành Đề án chuyển giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính thuộc lĩnh vực quản lý cho tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước theo lộ trình tại Đề án 688 1/ĐA-UBND ngày 10/10/2019 của UBND thành phố; ban hành phương án chuyển giao các nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị ngoài nhà nước thực hiện; tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021; giải quyết chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế năm 2020; chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn và quản lý sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức đảm bảo thực hiện canh tranh, công khai, khách quan, áp dụng thi tuyển các môn trắc nghiệm trên máy tính; ban hành Quyết định quy định đánh giá công chức theo kết quả làm việc; thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý; thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của thành phố; tập trung bồi dưỡng, hoàn thiện tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý cho công chức, viên chức theo Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

 

6. Cải cách tài chính công: Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025; xây dựng trình HDND thành phố Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục được thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình quy định; triển khai cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp theo quy định; triển khai thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng sau khi Đề án được phê duyệt…

 

7. Về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính: Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng chatbot để hỗ trợ tư vấn 100% thủ tục hành chính; cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính thay đổi, phát sinh; cung cấp thủ tục hành chính qua ứng dụng chatbot; tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu trên máy xếp hàng tự động; ứng dụng tiện ích hẹn giờ giao dịch giải quyết các dịch vụ công; triển khai sử dụng dữ liệu điện tử để xử lý hồ sơ, thay thế một số thành phần hồ sơ tổ chức, công dân phải nộp; duy trì thực hiện bảo đảm 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử có giá trị pháp lý và được trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

 

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và UBND các quận huyện tham mưu, điều phối, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thẩm định và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung có liên quan tại Kế hoạch.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT