Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 26/11/2019 Lượt xem: 98

Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

 

Thông tư có 6 chương, 28 điều với đối tượng áp dụng bao gồm: Công chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; công chức làm công tác thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; công chức làm công tác hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính. Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thuế, hải quan, dự trữ nhà nước.

 

Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán được quy định tại Thông tư bao gồm: Kế toán viên cao cấp - mã số: 06.029; Kế toán viên chính - mã số: 06.030; Kế toán viên - mã số: 06.031; Kế toán viên trung cấp - mã số: 06.032.

 

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm; có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí. Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đối với ngạch Kế toán viên cao cấp, kế toán viên chính và kế toán viên là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Đối với ngạch Kế toán viên trung cấp là tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Bên cạnh đó, cá nhân còn phải đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên tương ứng với ngạch đang giữ.

 

Về cách xếp lương: Các ngạch công chức chuyên ngành kế toán được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và được sửa đổi tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ như sau: Ngạch kế toán viên cao cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.2 (từ 5,75 đến 7,55). Ngạch kế toán viên chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,00 đến 6,38). Ngạch kế toán viên được áp dụng hệ số lương công chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98). Ngạch kế toán viên trung cấp (mới) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0 (từ 2,10 đến 4,89).

 

Công chức hiện đang xếp ngạch Kế toán viên trung cấp (cũ) nếu tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm, hiện đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương sang công chức loại A0 theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

 

Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm và đang xếp lương theo công chức loại B thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 6 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch kế toán viên trung cấp, (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kế toán viên trung cấp (mới) thì được xếp lương theo công chức loại A0.

 

Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

 

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

 

Viên chức làm công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp lương của các ngạch công chức chuyên ngành kế toán quy định tại Thông tư 77/2019/TT-BTC để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 

Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT