Tìm kiếm
 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 28/11/2019 Lượt xem: 53

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nên đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Có thể nói, bình đẳng giới không chỉ có ý nghĩa đối với phụ nữ, mà còn đem lại ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển của xã hội. Đối với phụ nữ, bình đẳng giới làm thay đổi vị thế của họ, tạo ra cơ hội để họ thoát khỏi những cản trở, đem hết khả năng của mình cống hiến cho sự phát triển của gia đình và xã hội. Đối với xã hội, bình đẳng giới góp phần thực hiện sự phát triển, tiến bộ của xã hội, bởi con người (cả nam và nữ) thực sự được xem là mục tiêu và động lực của sự phát triển. 

 

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, việc tăng cường sự tham gia chính trị của phụ nữ - nhất là trong vai trò lãnh đạo và ra quyết định, không chỉ để thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ, mà còn tạo cơ hội bình đẳng để phụ nữ đóng góp vào việc thay đổi chính sách Nhà nước ở mọi cấp độ, hướng tới bình đẳng, công bằng, tăng phúc lợi nhiều hơn cho mọi người và cho xã hội.

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 9114/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu chủ yếu là giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch tập trung vào việc tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, mở rộng và tăng tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt, mở rộng việc xem xét, giới thiệu nữ cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng quy hoạch đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên cử nữ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng sớm hơn so với quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho cán bộ nữ có nhu cầu tự học để nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm hoặc chức danh được quy hoạch, quan tâm, ưu tiên tăng tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan chức năng tổ chức; bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, ưu tiên chọn ứng viên nữ khi xét chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các hình thức biểu dương khác nếu ứng viên nam và nữ có thành tích như nhau…

 

Bên cạnh đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 21/02/2017 về triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 14/4/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Kế hoạch tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện tốt pháp luật, các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em; tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Hội Liên hiệp phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; kiên quyết đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ dân tộc thiểu số, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với một số cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp trong từng giai đoạn; cấp ủy Đảng chủ trì làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ ở cơ quan, đơn vị, địa phương; Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… 

 

Mới đây, ngày 09/8/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 5386/UBND-SNV về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phát hiện nhân tố mới để tạo nguồn, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ nữ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ được thử thách, rèn luyện, thông qua đó đánh giá để kịp thời đưa vào quy hoạch; hàng năm tổ chức rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, phải lưu ý bổ sung cán bộ nữ vào danh sách quy hoạch. Khi được phê duyệt cần theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm; trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương, các địa phương, đơn vị cần quan tâm đến số lượng cán bộ nữ, đảm bảo không làm mất cân đối tỷ lệ cán bộ nữ trong bộ máy và cán bộ nữ tham gia vào lãnh đạo các cấp sau khi sắp xếp.

 

Cùng với đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” tại thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ của thành phố nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nói riêng và Chi hội trưởng Phụ nữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác phụ nữ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp thành phố, cấp quận/huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác; 100% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã/phường và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã/phường được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội; 100% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội.

 

Ngày 16/10/2018, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố đã tổ chức chương trình Diễn đàn đối thoại “Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và “Giao lưu các Chi hội đạt giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” từ năm 2008-2018, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng; những kiến nghị, đề xuất, từ thực tiễn đặt ra trong công tác phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở. Và để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như vai trò của nữ giới tham chính và trong xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình, ngày 28/6/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức buổi tập huấn cho nữ lãnh đạo quản lý các cấp; ngày 02/10/2019, Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng về vai trò của nữ giới tham chính và nữ giới trong xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như nhiều lớp bồi dưỡng, tâp huấn khác do cơ quan chức năng tổ chức.

 

Đối với địa bàn quận Sơn Trà, UBND quận đã ban hành Quyết định số 993/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2005 về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp của quận Sơn Trà tham gia quản lý nhà nước; Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 về Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Nhân dân quận Sơn Trà với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà, nhằm triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo tinh thần Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; định kỳ chính quyền làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận theo tinh thần Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

 

Song song với việc ban hành các văn bản, chính sách để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương thuộc quận cũng đã tham mưu Quận ủy, UBND quận triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 20/02/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn quận; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/8/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn quận; duy trì hoạt động của 07 Câu lạc bộ tuyên truyền “Phụ nữ với pháp luật” nhằm phát huy vai trò của Chi hội trưởng trong công tác truyền thông; tổ chức Ngày hội phụ nữ Sơn Trà “Sáng tạo - Khởi nghiệp”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em gái, sức khỏe sinh sản và mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em; trao tặng vật nuôi cho phụ nữ nghèo tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật... Bên cạnh đó, cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận hằng năm đều tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới; bồi dưỡng, tập huấn, truyền đạt các nội dung có liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ trẻ em gái… cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Chi hội trưởng phụ nữ ở địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận.

 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian đế, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức Hội Phụ nữ, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT