Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/01/2020 Lượt xem: 53

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” và Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận năm 2020.

 

UBND quận yêu cầu, việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải theo tinh thần và nội dung nêu tại Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống các tầng lớp Nhân dân;

 

- Tích cực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần thực hiện có hiệu quả “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận; kết hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang;

 

- Thông qua hoạt động thực thi công vụ kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn quận; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan; kế thừa và tiếp tục phát huy kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm qua; tổng kết thực tiễn để chọn lọc, nhân rộng những mô hình, cách thức có hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận;

 

- Tăng cường cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể của quận trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Qua đó, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung các văn bản pháp luật nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thượng tôn pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của quận Sơn Trà đã đề ra.

 

UBND quận giao Phòng Tư pháp quận chủ trì tham mưu cho UBND quận thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm cho UBND để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT