Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 21/01/2020 Lượt xem: 19

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng, tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

UBND quận yêu cầu các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp, không phô trương hình thức, tránh gây lãng phí; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng để xuyên tạc tình hình, nói xấu các đồng chí lãnh đạo, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật.

 

Nội dung công tác tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau: Những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy, Chương trình “Thành phố 4 an” và chủ đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Sơn Trà, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố, quận năm 2019 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm xúc tiến đầu tư, liên kết, liên doanh và phát triển du lịch thành phố, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại....

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT