Tìm kiếm
 

Thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 05/06/2020 Lượt xem: 58

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

 

Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và mã số thuế theo quy định.

 

Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và không quá 03 phòng chuyên môn. Số lượng Phó Giám đốc và số lượng phòng chuyên môn của Trung tâm được quy định, điều chỉnh tương ứng với quy mô tổ chức, số lượng người làm việc theo quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức.

 

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm, Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

 

Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

 

Số lượng người làm việc của Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế, khả năng tự chủ và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định.

 

UBND thành phố giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị quyết định thành lập, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định hiện hành; xây dựng phương án, tổ chức bộ phận tiếp nhận và quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính để tiếp nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công liên quan đến công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu  hạ tầng đô thị bàn giao từ các đơn vị có liên quan, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công thông suốt, không gián đoạn trong quá trình chuyển giao; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đô thị.

 

Quyết định 1878/QĐ-UBND trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT