Tìm kiếm
 

Sơn Trà: ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 05/06/2020 Lượt xem: 9

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Theo đó, yêu cầu đặt ra là cần xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các địa phương thuộc UBND quận tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao. Định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

 

Để xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; UBND quận đề tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối với cấp ủy cùng cấp tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 52-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, 2 công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành trong quý II năm 2020. Tiếp tục thực thi thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận và địa phương có trách nhiệm rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để trí thức phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi từ đó thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận.

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, UBND quận đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành liên quan. Cụ thể:

 

Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ của quận; đẩy mạnh triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ đến tổ chức, cá nhân có nhu cầu; khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện đổi mới cơ chế đánh giá, xét duyệt đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

 

Giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; tham mưu UBND quận bố trí, quản lý và sử dụng đội ngũ CBCCVC, đặc biệt là đối tượng thu hút và đào tạo theo chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công; áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tài năng trong học sinh thuộc các bậc học quản lý.

 

Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, xây dựng dự toán nguồn kinh phí cho công tác nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ cho sự phát triển của quận; trang bị phương tiện, cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT