Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 09/06/2020 Lượt xem: 25

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Sơn Trà trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quận về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; về những vấn đề cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (DQTV), xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh rộng khắp, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

 

Kế hoạch đặt ra 03 mục tiêu cụ thể, gồm: Năm 2020, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật DQTV cho 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các đơn vị DQTV, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DQTV, và nhân dân trên địa bàn quận. Năm 2021, xây dựng 01 mô hình điểm tuyên truyền ở cấp phường; hoàn thành hội thi pháp luật về DQTV cấp phường, quận; tổ chức tuyên truyền Luật DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn thành xây dựng phim tài liệu tuyên truyền về DQTV. Năm 2022 hoàn thành xây dựng mô hình điểm; tổng kết thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền tiếp theo.

 

Để Luật DQTV được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn quận kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND quận yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về DQTV, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tích cực, chủ động phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Luật DQTV cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả và đúng tiến độ; gắn nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền Luật DQTV với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về DQTV, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác; nghiên cứu nắm chắc các nội dung về Luật DQTV, các văn bản thi hành Luật, làm tốt công tác chuẩn bị và các mặt bảo đảm cho tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện theo kế hoạch đã xác định.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT