Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Nghị định mới quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 12/06/2020 Lượt xem: 89

Ngày 01 tháng 6 năm 20, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

 

Nghị định gồm 05 chương, 21 điều với đối tượng áp dụng là bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nội dung chính của Nghị định bao gồm các nội dung về: Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức; phân loại vị trí việc làm; trình tự phê duyệt vị trí việc làm; hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức; trình tự phê duyệt, nội dung kế hoạch biên chế công chức hằng năm; hồ sơ, thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm; điều chỉnh biên chế công chức; trách nhiệm, thẩm quyền quản lý, quyết định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức của các cơ quan có liên quan.

 

Căn cứ xác định vị trí việc làm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Căn cứ xác định biên chế công chức: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức: Vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

 

Chính phủ giao trách nhiệm cho Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước căn cứ vào các quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý thực hiện về vị trí việc làm và biên chế công chức. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

 

Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

 

Nghị định 62/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2020, thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT