Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 16/07/2020 Lượt xem: 65

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 376/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

 

Mục đích của kế hoạch nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của các bộ, ngành và địa phương, qua đó nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể trên từng lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020.

 

Hội nghị tổng kết toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2020 với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 – 2020 về công tác chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên, tác động của việc thực hiện đối với sự phát triển của thanh niên trong 10 năm qua; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Hội nghị tổng kết theo thời gian quy định.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT