Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 17/08/2020 Lượt xem: 61

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 5268/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025.

Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý; Cán bộ, công chức phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã; Đại biểu HĐND các cấp và đối tượng theo chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của thành phố và hội nhập quốc tế. Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tỷ lệ phần trăm cán bộ, công chức, viên chức thành phố, quận, huyện, người hoạt động không chuyên trách phường, xã và đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng, cập nhật các nội dung có liên quan hằng năm, theo giai đoạn hoặc trong nhiệm kỳ công tác.

Nội dung chính của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu phát triển của đơn vị; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ với chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm; bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định với từng loại đối tượng; phổ biến, cập nhật các văn bản pháp luật mới; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý; cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở, ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức quốc phòng - an ninh, năng lực hội nhập quốc tế và ngoại ngữ.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện triển khai các nhiệm vụ có liên quan để tổ chức thực hiện Kế hoạch trên./.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT